-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3745 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

جايگاه عرف و هنجارهاي اجتماعي در شرع چيست؟ عمل به هنجارهاي اجتماعي لازم است يا نه؟

در طول تاريخ نسبت به اعتبار عرف و عادت بين علماء اختلاف بوده است. برخي از آنها براي عرف اعتبار قائل شدهاند كه عمدتاً از اهل سنت هستند و ادلهاي هم براي اعتبار عرف اقامه نمودهاند كه استاد ابراهيم جناتي در بحث منابع اجتهاد به هفت دليل آنها اشاره ميكنند كه البته آنها هم در اعتبار عرف شرائطي قائلند كه از جملة آنها اين است كه عرفي را معتبر دانند كه مورد پسند عقل و مطابق با ذوق سليم و رأي عمومي باشد، ولي از نظر علماء شيعه، عرف و عادت به عنوان منبع و پايه شناخت احكام شرعي مورد پذيرش قرار نگرفته و تنها حجيت و اعتبار آن را مخصوص به موارد خاص دانستهاند، بدين جهت هيچيك از اقسام عرف نميتواند دليل مستقلي در مقابل كتاب (قرآن) سنت، اجماع و عقل باشد بلكه اعتبار آن منوط به كاشفيت از امضاء شارع است كه در اين صورت داخل در سنت ميشود، استاد جناتي ميفرمايد: اعتبار و كاربرد عرف و عادت در امور زير است،

- كشف مقصود گوينده

- كشف حكم شرعي

كه تشخيص و يا تنقيح صغريات براي موضوعات احكام كلي و يا تنقيح آنها براي قياسهاي استنباطي و يا تحديد موضوعهاي احكام كار عرف است، و نيز از نظر حقوقي نيز در اعتبار عرف و عدم آن اختلاف است كه در اين رابطه ميتوانيد به مباني حقوق در ايران آقاي نجوميان مراجعه كنيد.

بهر حال آنچه از عرف و عادت و هنجارهاي اجتماعي كه از طرف شرع تأييد و امضاء شده، لازم است پيروي شود و آنچه نفي شده، قابل تأييد نميباشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.