-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37504 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چرا با وجود اينكه سالها از واقعة عاشورا ميگذرد، اما هنوز ياد و نام امام حسين(7) بر قلوب تأثير همگاني دارد و هنوز مردم بر آن حضرت گريه ميكنند؟علت تأثير وجود امام حسين(7) بر همگان را ميتوان در عظمت شخصيت حضرت و ابعاد وجودي ايشان و نيز ابعاد واقعة عاشورا دانست.

مرحوم حاج شيخ جعفر شوشتري در كتاب خصائص الحسينيه ميفرمايد: «در حقيقت، منشأ گريه يا باطني است و يا خارجي. و منشأ باطني يا فطري است و يا به جهت خصوصيات و علاقاتي است كه گريه كننده آنها را لحاظ ميكند.

از لحاظ فطري بايد بگوييم، آن طور كه از روايات برميآيد، هر خضوع و خشوع و دل شكستن و همّ و غمّي كه به واسطة شنيدن نام حسين(7) بر مردم حاصل ميشود، علتش رقّت است. و رقّت امري فطري است كه در وجود همه خلايق از دوست و دشمن قرار داده شده است، به طوري كه اگر حسين(7) را هم نشناسي، باز با شنيدن نام او بياختيار، اشكت جاري ميشود. ولكين در دشمنان زماني بروز ميكند كه از دشمني خود غفلت داشته باشند. اما از لحاظ خصوصيات و علاقه و وابستگي بايد گفت: منشأ گريه بر امام حسين(7) ـ يا به سبب رابطة قلبي با آن حضرت(7) است.

ـ يا به سبب شدت اتصال است كه بعضي از اقسام گرية شيعيان از اين قسم است. زيرا در روايتي از امام صادق(7) نقل شده كه فرمودند: «شيعيان ما از ما هستند و از زيادي گل ما خلق شدهاند و بر آب ولايت ما خمير شدهاند.»

ـ يا به دليل صفات حميدة امام حسين(7) است كه حسن صفات موجب رقّت بر صاحب صفات است. هر چند او را نشناسيم اما هنگامي كه صفات حميدة آن حضرت را در نظر بگيريم، از جمله شجاعت، غيرت، خلوص، حيا، سخاوت و...، و ابعاد مصيبت را نيز در نظر بگيريم كه درست در مقابل اين صفات بوده، بيشتر باعث رقّت قلب ميگردد.

ـ يا به لحاظ تبعيت از ديگران است كه گريه كردن بر امام حسين(7) در حقيقت تبعيت از پيامبر خدا(9) و جميع انبيأ و اوليأ(:) و بلكه تبعيت از تمام خلق است.(108)

پاورقي:

-108 اشك روان بر امير كاروان، ترجمة كتاب خصائص الحسينيه، آيتالله حاج شيخ جعفر شوشتري، چاپ دوم، انتشارات دارالكتب (جزايري)، ص 210-196.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.