-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37533 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

برخي علما اعتقاد دارند كه نهج البلاغه جزء احاديث مرسل و استناد آن به امام علي(ع) مشكوك است، از اين رو قابل عمل نميباشد، پس چرا نهجالبلاغه پس از قرآن بزرگترين كتاب است؟

مرحوم سيد رضي از ميان سخنان و كلمات امام علي(ع) برخي را كه از جهت فصاحت و بلاغت بر ديگر سخنان حضرت برتر تشخيص داد، در كتابي جمع آوري نمود و نام آن را نهجالبلاغه گذاشت اگر چه احاديث نهج البلاغه مرسل است و ايشان در يكايك خطبهها و كلمات قصار اسناد آن را ذكر نكرده، ليكن بدين معنا نيست كه سند ندارند و استنادشان به امام علي(ع) مشكوك ميباشد.

بر اثر حوادث زمان برخي از منابع قديمي و كتابهاي پرارزشي كه در دست سيد رضي بود، از جمله كتابخانه هشتاد هزار كتابي سيد مرتضي، از بين رفت(1)

ليكن خيلي از خطبهها، نامهها و كلمات حكمتآميز نهج البلاغه را بسياري از نويسندگاني كه قبل از سيد رضي ميزيستند، در كتابهاي خود آوردند، مانند محمد بن سائب كليني (متوفاي سال 146) محمد بن عمر واقدي (م 207) عبدالملك بن هشام (م213) احمد بن محمد برقي (م 274) احمد بن يحيي بلاذري (م 279) احمد بن عبد ربه اندلسي (م327) محمد بن يعقوب كليني (م329) علي بن حسين (م346) ابوالفرج علي بن حسين اصفهاني (م356) محمد بن علي بن بابويه، شيخ صدوق (م381) و محمد بن محمد بن نعمان، شيخ مفيد (م413).

سيد رضي اگر چه يكايك خطبهها را با سند ذكر نكرده، ليكن مدارك خود را در شانزده مورد در نهجالبلاغه ذكر كرده است. ابنابيالحديد، ابن ميثم و ديگران در شرح نهجالبلاغه، اسناد و مدارك خطبهها، نامهها و كلمات قصار را متذكر شدهاند. افزون بر اين عالمان اسلامي در مورد مدارك و اسناد نهجالبلاغه، كتابهاي متعددي نوشتهاند و يكايك خطبهها، نامهها و حكمت نهجالبلاغه را با سند نوشتهاند، مانند مرحوم شهرستاني در كتابي به نام ما هو نهج البلاغه، مرحوم شيخ هادي آل كاشف الغطا در كتابي به نام مدارك نهجالبلاغه، امتياز علي خان عرشي هندي در كتابي به نام استناد نهجالبلاغه.

سيد عبدالزهرا حسيني در كتاب مصادر نهج البلاغه حدود چهل كتاب ديگر را كه ميتواند از مدارك نهج البلاغه باشد، معرفي كرده است.(2)

آقاي استادي در كتابي به نام مدارك نهج البلاغه مواردي را كه احتمال دارد مدرك نهج البلاغه باشد، با آدرس دقيق به ترتيب ذكر كرده است. در نتيجه ميتوان گفت در بيش از صد كتاب (كه پيش از نهج البلاغه تأليف و تدريس شده است) قسمت زيادي از خطبهها، نامهها و كلمات قصار نهج البلاغه، با عين عبارت يا با تفاوت هايي يافت ميشود. به دليل رعايت اختصار از ذكر آنها خودداري ميكنيم. ميتوانيد براي اطلاع بيشتر به كتاب آقاي رضا استادي، نيز كتاب استناد نهج البلاغه اثر امتياز علي خان عرشي هندي، نيزمصادر و اسانيد نهج البلاغه اثر محمد دشتي مراجعه نماييد.

در پايان به ذكر دو نكته ميپردازيم:

1 - داشتن سند براي يكايك خطبهها، نامه و كلمات حكمت نهج البلاغه بدين معنا نيست كه هر آن چه سيد رضي در نهج البلاغه جمع آوري نموده، بدون چون و چرا انتساب آن به امام علي و در پي آن حجيت آن قطعي و مسلّم است، بلكه معنايش اين است كه مندرجات اين كتاب مانند ديگر كتابها (از جمله كتاب كافي كه سلسله سند روايات در آن آمده است) ميبايست با بهرهگيري از سه علم: رجال، تراجم و حديث، نيز با معيارهاي حديث شناسي بررسي گردد، چرا كه ممكن است برخي از آنها از نظر سند و انتساب، معيارهاي لازم را براي اين پذيرش و حجيت نداشته باشد، همان گونه كه در تمام احاديثي كه مستند به امامان است، اين روش اتخاذ ميشود.

2 - اگر گفته ميشود كه نهجالبلاغه پس از قرآن بزرگترين يا بهترين كتاب است، اين جمله در صورت دوستي آن، بدين معنا نيست كه همه آن چه در اين كتاب است، از نظر صحت مطالب، بعد از قرآن قرار دارد، بلكه معنايش اين است كه خطبهها و كلماتي كه استناد آن به امام علي(ع) قطعي و مسلّم است، از نظر بلاغت و فصاحت بعد از قرآن سرآمد ديگر سخنها است.

پينوشتها:

1 - ترجمه و شرح گوياي نهجالبلاغه، ناصر مكارم شيرازي، ح 1، ص 15 - 16.

2 - رضا استادي، مدارك نهجالبلاغه، ص 63 - 66.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.