-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37631 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

محتواي كتاب عايشه پس از پيغمبر(ص) تا چه حدّ صحت دارد و ادعاي نقل كننده اين كتاب را مبني بر اين كه امام علي(ع) از سياست لازم برخوردار نبود، چگونه توجيه مي كنيد؟

با توجه به چند نكته پاسخ سؤال روشن مي شود:

1_ از نظر اسلامي، غرور صفتي است بسيار زشت و نابود كنندة انسان مي باشد. غرور بود كه شيطان را براي هميشگي راندة درگاه الهي كرد. هنگامي كه خداوند به شي طان دستور داد به حضرت آدم سجده كند، شيطان بر اثر خصلت ناپاك غرور گفت: (من سجده نمي كنم) از آدم بهترم، زيرا مرا از آتش و او را از خاك آفريده اي.4[26] علي (ع) فرمود: آدم عاقل هرگز مغرور نمي شود.[27] بنابراني مسلمان واقعي مغرور نمي شود.

2_ دين اسلام خاتَم و پايان بخش دين ها است، يعني با آمدن اسلام همة مردم جهان مؤظفند كه دين اسلام را بپذيرند، زيرا كه دين كامل است. قرآن مي فرمايد: هر كس ديني جز اسلام اختيار كند، از او پذيرفته نخواهد شد.5[28] با اين ديد است كه هر فرد مسلمان معتقد است دين اسلام كامل ترين و برترين اديان است و اين غرور نيست بلكه درك يك واقعيت است.

3_ عقب ماندگي كشور اسلامي ربطي به اسلام ندارد، زيرا عمدة عامل پيشرفت كشورهاي مترقي، دانش است و هيچ دين و مكتبي به اندازة اسلام نسبت به فراگيري علم توصيه نكرده است. رسول خدا(ص) فرمود: طلب علم بر هر مسلماني (اعم از زن و مرد) واجب است.[29]

امام صادق(ع) فرمود: علم آموزي در هر حال واجب است.[30]

پيامبر(ص) فرمود: فضل عالِم بر غير عالِم مانند فضل پيامبر بر امتش است.[31]

چنين گفت پيغمبر راستگو زگهواره تا گور دانش بجوي

بنابراين علت پيشرفت نكردن كشورهاي اسلامي مربوط به اسلام و تعاليم آن نمي باشد بلكه عامل اصلي، سستي و تنبلي مردم و فساد و تباهي وخودكامگي و ديكتاتوري سران كشورهاي اسلامي مي باشد. قرآن مي فرمايد: خداوند سرنوشت هيچ قوم (و ملتي) را تغيير نمي دهد مگر آن كه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند.6[32]

بنابراين تا مردمي با ابتكار خودشان در اوضاع و احوال خود تغييري ندهند، خداوند اوضاع و احوال عمومي آنان را عوض نمي كند و اين يك سنت لا يتغير الهي است.

[24]همان.

[25]نهج البلاغه، صبحي صالح، خطبة 200.

[26]اعراف (7) آية 12.

[27]غررالحكم، مادة عقل.

[28]آل عمران (13) آية 85.

[29]محمد محمدي ري شهري، ميزان الحكم، ماده علم، شماره 13745 و 13747 و13926.

[30]همان.

[31]همان.

[32]رعد(13) آية 11.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.