-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37743 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

كتاب علل الشرايع از كيست؟ آيا علما دربارة آن ترديد مي كنند؟ آيا منسوب به حضرت رضا(ع) است؟

كتاب علل الشرايع را شيخ صدوق (ابوجعفر محمد بن علي بن حسين بن بابويه قمي) متوفاي 381 ه‍ . ق به نگارش در آمده است.

اين كتاب منتسب به امام رضا(ع) نيست، بلكه حاوي يك سري رواياتي است كه در زمينة علل و حكمت هاي احكام دين مي باشد كه شيخ صدوق با واسطة چند راوي يكايك آن ها را از پيامبر(ص)و اهل بيتي نقل نموده است.

اعتبار كتاب: از اين كه نويسندة كتاب، عالِم جليل القدري همانند شيخ صدوق است، كتاب خوبي است و از اين جهت جاي ترديد نيست.[6] ليكن اگر تك تك روايات كتاب، مورد سؤال باشد كه آيا همه درست است يا نه، بايد گفت: اگر چه خود شيخ صدوق فردي است موثّق و مورد اعتماد و سخنانش از اعتبار لازم برخوردار است،[7] ليكن رواياتي را كه ايشان در اين كتاب نقل مي كند، با چند واسطه است تا به پيامبر(ص) يا امام(ع) ختم شود.

اعتبار روايات به اين است كه تمامي راويان سلسله سند، شرايط لازم را داشته باشند.

طبيعي است كه بين راويان و سلسلة سند روايات مندرج در هر كتابي از جمله كتاب علل الشرايع، كما بيش ضعف هايي وجود داشته باشد.

بنابراين به طور مطلق روايات اين كتاب را نه مي توان پذيرفت و نه طرد كرد، بلكه مي بايست با بهره گيري از علم حديث، رجال و تراجم تك تك روايات را مورد بررسي و ارزيابي قرار داد و آن گاه قضاوت نمود.[6] سيد محسن امين، اعيان الشيعه، ج 14، ص 320 - 322.

[7] همان، ص 320.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.