-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:37828 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا برخي از مراجع در بحث امر به معروف، مرتبة جرح و قتل را از وظائف نائب خاص امام(ع) يا معصوم مي دانند و از وظائف مجتهد جامع الشرائط نمي دانند؟

حضرت امام خميني(ره) مي فرمايد: اگر جلوگيري از منكر و اقامة واجبات موقوف باشد به جرح و قتل، جائز نيست، مگر به اذن مجتهد جامع الشرائط با حصول شرائط آن.

همين طور آيت الله فاضل و آيت الله مكارم و آيت الله خامنه اي.

شهيد در لمعه مي فرمايد: در جرح و قتل دو نظر وجود دارد: سيد مرتضي و علامه فرمودهاند: امر به معروف و نهي از منكر حتي اگر منجرّ به جرح و قتل شود، جائز است. نظر ديگر اين كه: جرح و قتل به اذن حاكم منوط است.

اصولاً مرتبة جرح و قتل كه به حاكم شرع موكول شده، به خاطر آن است كه اگر اين مرتبه از امر به معروف و نهي از منكر به مردم واگذار مي شد، مفاسد زيادي بر آن مترتب مي شد. از اين رو اگر حكومت به دست امام معصوم(ع) يا نائب خاص يا عام (مرجع تقليد) حضرت باشد، اين وظيفه به حاكم شرعي موكول مي شود و بايد حاكم اسلامي در مواردي كه نهي از منكر يا امر به معروف منجرّ به قتل و جرح مي شود، دخالت كند تا هرج و مرجي پيش نيآيد.

برخي از فقها كه در اين مسئله مرجع تقليد و مجتهد جامع الشرائط را ذكر نكردهاند، يا در زماني بوده اند كه حاكم شرعي (مجتهد جامع الشرائط) مبسوط اليد نبوده و حكومت به دست حاكمال ظلم و جور بوده، يا به مسئلةولايت فقيه و حدود وظائف او معتقد نبوده اند. اين مسئله بديهي است كه اگر دست حاكم در اجراي احكام الهي باز باشد و بتواند احكام را اجرا كند، اين وظيفه نيز به او موكول مي شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.