-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3788 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه بايد آنطور كه شايسته است ائمه را شناخت، آيا غير مطالعه كتب در اين زمينه راه ديگري است ؟

اگر مراد شناخت با خصوصيات ظاهري آن بزرگواران باشد از طريق مطالعه تاريخي يا شنيدن مكارم و مناسبت آنها به دست مي آيد و اگر مراد معرفت و شناخت قلبي است انسان با ارتباط قلبي ايجاد نمودن بين خود و آن بزرگواران و توجه به حقيقت زيارت و توسل مي تواند بدان دست يابد و اين مهم با درك فقر ونياز و ذلت خود در مقابل عظمت و ائمة (و تأمّل در زيارت آن عزيزان خصوصا زيارت جامعه بدست مي آيد، در زيارت جامعه آنها مي خوانيد من اَراد الله بدءبكمو يا بكم فتح الله و بكم و يختم ...خصوصا اگر انسان در صفاي باطن خود كوشش نمايد.فصل باران بهاري با درخت

آيد از انفاسشان با نيك بختگر درخت خشك باشد در مكان

عيب آن از باد جان افزا مدانباد كار خويش كرد و بر وزيد

آنكه جاني داشت بر جانش گزيدو آنكه جامد بود خود واقف نشد

واي آن جاني كه او عارف نشد

گذشته از آنچه گفته شد اقتدا به سيره عملي و پيمودن راه ائمه معصومين عليهم السلام بابي از روياهاي صادقه و مكاشفات را به روي انسان ميگشايد،بگونه اي كه افراد صالح و پاك حتي در ميان عوام از مردم موفق به ديدار سيماي حضرت معصومين (در خواب ميشوند و مهمات اموردين و دنياي خود را به هدايتهاي آنان چاره مي كنند و چنانچه پاي نقل بسياري از افراد متشرع بنشينيدبنيشنيد كمتر كسي پيدا مي شود كه در تمام طول عمر خود هيچيك از معصومين ( را در عالم رويا نديده و هدايتي از آنها دريافت نكرده باشد. در زيارت قبور مطهر آن حضرت (فراوان مكاشفات براي اهل آن پيش مي آيد ارتباطي در بيداري با امامي كه بر حسب ظاهر از دنيا رخت بربسته است، كتب بسياري از علماي فرزانه مشتمل بر شرح اين ماجراهاي شيرين و حركت آفرين مي باشد كه از جمله آنها كتاب نشان از بي نشانهاكتاب شيخ رجبعلي خياط و كتاب اسوه عارفان ميباشدمعلوم ميشود كه دوستدار واقعي آن حضرات و شيعه حقيقي آنها از شناخت حضوري يا لااقل شناخت معنوي در عالم رويا بي بهره نيستند و حقيقت معرفت نيز بايد چنين معرفتي باشد كه براي پويندگان آن به هيچوجه بعيد و دور از واقع نيست و ناگفته پيداست مرتبتو مقام افراد در احراز معرفت شهوديبه يك اندازه نبودهو هيچگاه معصومين (آنطور كه بايد بصورت كامل شناخته نمي شوند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.