-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3792 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راه حل نشان دادن چهره جذاب دين براي قشر جوان چيست وبه عهده كيست ؟ وچگونه مي توان با (بريدن سردين بوسيله دين ) مبارزه كرد.

آنچه دردين مطرح شده است هماهنگي بافطرت انسانها دارد واين كمال جوئي راوقتي به چشمه سار دين مي رسانيم حلاوت آنرا اندكي بچشانيم اين بطور قطع بدان آرامش مي يابيم وآنرا درآغوش خويش مي گيريم بنابراين دين خود جذاب است براي روشن شدن اين حقيقت مي توان كمالات انساني رادرمولاي متقيان اميرالمؤمنين (ع) شاهد آورد مانند انصاف ، عدالت، شجاعت ، حيا، شرف ، يتيم نوازي وصفات ديگري كه حتي دشمنان دين دربرابر عظمت آن سرفرود مي آوردند وگاهي ناچار به اعتراف مي شدند و پروريدگاني مانند امام راحل در به اعتراف واداشتن دشمن كه اگر بتوانيم دين را كه همان برخورداري ازكمالاتانساني و الهي به نسل جوان برسانيم يقيناً مورد پذيرش واستقبال قرار خواهد گرفت البته متأسفانه گاه بين عمل ما آنچه دين مطرح نموده تفاوت بسيار است ودر ذهن جوانانبين دين ورفتار مامسلمانان پيوندي برقرار شده كه هرگز واقعيتي ندارد . چون ممكن است گاه اعمال ما هيچ مربوط با آنچه حقيقت دين مطرح مي كند نباشد ، بنابراين به عهده تك تك مااينستكه واقعيت دين رادرك نموده وآنرا به جوانان برسانيم ، البته دراين وظيفه هركدام ازما وديگران سهم خود رادارند. واما نسبت به سؤال دوم حضرتعالي بايد گفت اگر بتوانيم زمينه تقويت قواي فكري وعقلاني جوانان راتقويت نموده وآنها را به بصيرت وشناخت عميق درمباحث ديني برسانيم وپايهواساس دينداري كه همان فهم وبصيرت درآن هست رادرآنها تقويت نموده وازطرفي با آنها كه درقالب دين مي خواهند به دين ضربه بزنند برخورد نمائيم مي توان اميدوار بود كه جوان ما از هجمه وسيع نسبت به ارزشهاي ديني مصون بماند ، به وصيت نامه امام(ره ) دراين زمينه مراجعه كنيد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.