-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3809 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

ايا اين امكان وجود دارد كه رده حل غير فقهي بر راه حل فقهي بچربد و فقه موجود با ابزار موجود بهترين پاسخ را الي الابد به مشكلات مي دهد.

125- استاد مرادي آملي مي فرمايند: آنچه در كتاب و سنت آمده نه تنها ناظر به اصول ارزش، بلكه بيان كنندة همه نيازهاي اناسن تا روز قيامت، از جمله قوانين و مقررات فردي و اجتماعي است، سرابي فهم روشن اين حقيقت بايد عنايت كرد كه در سده هاي نخست اسلامي، فورع فقهي و قوانين حقوقي تا اين اندازه گترده نبودند، اما پا به پاي گسترش نياز به اين فروع و قوانين ، اجتهاد توانست به وظيفة خود عمل كند و جوابگوي نيازهاي رو به رشد بشري باشد- در كتب روايي ما آمده است ه هر چه مورد نياز مردم باشد، در كتاب و سنت نهفته ا ست... و راز توفيق فقه ما در اين است كه طبق روايات ما، ارائه اصول در همة زمينه ها توسط كتاب و سنت صورت پذيرفته است و از سوي ديگر به مبتهاان دستور داده شده كه شاخه ها و فروع را به تناسب نياز هر زمان. از ان اصول استنباط كنند، التبه رنشها و شرائط اين اجتهاد نيز همان منبع به ما تعلي داده شده است بنابراين در دايرة احكام دين و فروغ فقهي شكي نيست كه دمام منابع و ابزار استنباط آن متناسب با نيازهاي بشر تا قيامت در سالام ديده شده است و از اين نظر ميتوان ادعا كرد كه فقه- اگر با شرائط و روشهاي ديني اجرا شود - مي تواند پاسخ مشكلات الي الابد را بدهد.













مقصود همان رجعتي است كه اول امام حسين (ع) بعد حضرتامير (ع) و بعد حضرت رسول(ص) و بعد باقي ائمه رجوع مي نمايند .

برگرفته از : 1ـ معاد،استاد مطهري (ره)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.