-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3815 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

براي رهايي از استرس وهيجانهاي بيش از حد روحي ورواني وداشتن يك اخلاق آرام ومتين چه بايد كرد ؟ لطفاًيك پاسخ عملي يعني قابل عمل كردن بفرمائيد ؟

روح انسان براي رهايي از دست هيجانات واسترسها محتاج تكيه گاههاي مطمئني است كه به آن دست يافته باشد . داشتن عقائد صحيح از آن جمله است ، در مقوله اعتقاد توحيدي مؤمن ذره اي را در عوالم هستي مؤثر نمي داند مگر به اذن خداي سبحان .كه البته اين توكل واعتقاد نيازمند مقدمات معرفتي است بگونه اي كه در گام اول ،عقل انسان قانع شود كه خداوند قادر به هر چيزي است وچيزي از اختيار او خارج نيست ودر بر آوردن حوائج انسان بخلي ندارد تكراراين معرفت عقلاني واستدلالي قلب را مانوس با آن مي كند وسبب استقرار ايمان در قلب مي شود . واجمالا بايد گفت ميان بهره عقل وقلب يا به تعبيرحضرت امام ( ميان علم وايمان اختلاف در همين است كه ايمان از تكرار حقائق عقلي حاصل مي شود بگونه اي كه ديگر استدلال به تنهايي كافي نيست بلكه شدت ذكر وانس با اين حقائقاست كه تحولي ديگر را ايجاد مي كند كه نامش ايمان است مثال مرده وغسال تا اندازه اي گوياي اين مطلب است . تصور كنيد فردي معمولي در شبي تاريك در قبر ستان قدم مي زند بر غم اينكه علم دارد مردگان به اندازه بال مگسي هم قدرت حركت ندارند اما تحت فشارهاي روحي واوهام وخيالات قرار مي گيرد دائماً تصورمي كند مردگان به او صدمه مي زنند وقصد كشتن وبردن ا و را دارند بطوريكه ميخواهدبه هر ترتيبي شده از آن محيط وحشت فرار كند ، چرا كه هنوز به اين پاور قلبي دستنيافته ومطلب براي او ايمان نشده كه مردگان قدرت به حركت ندارندوحال آنكه براي يك غسالكه به سبب تجربه وتكرار اين باور در او ايجاد شده اينگونه نيست . هر روز چندين مرده را به اين طرف وآن طرف مي چرخاند ومي شويد واين حقيقت را با چشم خود معاينه مي كند كه مرده هيچ قدرتي ندارد .

از اينرو نتيجه مي گيريم كه حقائق ايمان به سبب شدت ذكر وياددر قلب رسوخ مي كند وآرامش حاصل مي شود بگونه اي كه مصداق آيه شريفه الا بذكر الله تطمئن القلوب واقع مي گردد . ز جمله اين حقائق كه سبب آرامش وايمان است يادآوري اين نكته به خود است كه الان زندگي من بدست خداست اگر بخواهد زمين شكافته شده مرا در خود فرو مي برد ويا بلايي آسماني مي فرستد اما چنين نكرده ومن اكنون در دستان مهربان خداوند قرار گرفته واو آنچيزي را كه براي تربيت من لازم است از سختيها ورنجها پيش مي آورد لذا آنها كه ايمان قوي دارند از خداوند چيزي نمي خواهند بجز آنچه او صلاح مي داند .حضرت امام ( به جنبه اي ديگر از آرامش وطمانينه كه از تاثير ظاهر بر باطن وبالعكس حاصل مي آيد اشاره دارند به اين بيان كه (( اخلاق نفسانيه ظهورحقائق وسراير باطنيه روحيه است . چنانچه اعمال ظاهريه ، ظهور ملكات واخلاق نفسانيه است واز شدت اتصال ووحدت مقامات نفسانيه ، تمام احكام باطن به ظاهروظاهربه باطن سرايت كند . از اين جهت در شريعت مطهره به حفظ ظاهر وصورت ، خيلي اهميت داده شده است ، حتي در كيفيت نشستن وبر خاستن وراه رفتن وگفتگو كردن دستوراتي داده شده : زيرا از تمام اعمال ظاهريه ،در نفس وروح وديعه هايي گذاشته مي شودكه روح به واسطه آنها تغييرات كلي حاصل مي كند ، اگر انسان در راه رفتن شتابزدگي كند، در روح او نيز توليد شتابزدگي شود ، چنانچه روح شتابزده نيز ظاهر را شتابزده كند . وهمينطور انسان اگر در اعمال ظاهريه وقاروسكينه وطمأنينه را اعمال كند - اگر چه با تكلف وبه خود بندي -كم كم در باطن روح ، اين ملكه شريفه طمانينه وتثّبت حاصل شود.)) (1)

بفرموده حضرت امام( عجله در كارها كه دير شد اگر الان اين خطر پيش بيايد چه خواهد شد وتشويشات اينچنيني در قلب اثر كرده وقلب را مضطرب ومتزلزل مي سازد . در اين گونه امور بايد تلقين نمود كه اصلاً طوري نيستاگرحادثه اي بخواهد پيش بيايد مي آيد واضطراب من مشكلي را حل نمي كند . بايد بجاي تصور صحنه هاي خـطــروترس تـصورات خـــوب داشـته باشد ، كه خداوند مهـربـان است و هر چه او بپسندد خير است . واگــرپيش گيريهايي لازم است به اندازه معقول ومتعارف انجام دهد واحتياط را از حد نگذارند .مثل مادري نباشد كه در غياب بچه اش دلش به هزار راه برود وحال آنكه دل بايد به طرف خداوند برود ودست از اوهام غير واقعي كه در حال او اثر سوءمي گذارد بردارد . وچه بسيار پيش مي آيد كه انسان مي فهمد ترس او از اوهام بوده ولي بازهم دست بر نمي دارد به فرض اينكه يكبار اتفاق بيافتد هميشه كه قرار نيست تكرار شود! وباز بفرموده حضرت امام ( اگر چندين بار بر خلاف ترس خود عمل كند با تكلف هم كه شده اقدام كند آن احوال ناخشنود از ميان مي رود .

در خاتمه متذكر مي شويم ،ممكن است نظر سؤال كننده محترم مورد خاصي بوده كه باعث شده اين سؤال كلي را طرح نمايد در اين صورت ممكن است پاسخ كلي ارائه شده نيز كافي نباشد وچنانچه مورد سؤال خود را بطور موردي بيان دارد . اميد است كه در جهت يافتن پاسخ دقيقتر مفيد باشد ان شاءا...ــــــــــــــــــــــــــ

1) شرح حديث جنود عقل وجهل ص358

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.