-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3839 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا دنيا قانون دارد؟ هر كشور به كشوري حمله كند وكسي جلوي او را نگيرد.آمريكا به عراق حله مي كند و همه او را محكوم مي كنند .محكوم كردن چه فايده اي دارد؟ اگر به ايران هم حمله مي كرد كسي جلوي او را نمي گرفت؟بعد ازجنگ جهاني دوم كشورهاي پيروز درجنگ تصميم به تشكيل سازماني گرفتند تا با وضع قوانيني مانع بروز جنگ وتأمين كننده منافع تمامي كشورها باشد. اما قدرتهاي پيروز درجنگ حهاني دوم مقدرات واختيارات اين سازمان ملل را دراختيارخود قراردادند وسرنوشت سازمان ملل به گونه اي رقم خورد كه عملاًتحت نفوذ كشورهاي بزرگ قرار گرفت و بصورت ابزاري در دست قدرتها براي رسيدن به اهدافشان درآمد به طوريكه پس از جنگ نظامي عراق بر عليه ايران اين سازمان درخدمت متجاوزقرار گرفت. رهبر معظم انقلاب دراين باره مي فرمايند : نميشود گفت جنگ را فقط عراق بوجودآورد، همة قراين از اول كار نشان مي داد كه استكبار پشت سر عراق است؛. او را كمك نظامي مي كردند؛ از لحاظ تبليغاتي به او كمك كردند وشوراي امنيت را درخدمت متجاوز قرار دادند...شوراي امنيت به خاطر اين كه دردست قدرتهاي بزرگ بود وآنها هم پشت سر رژيم عراق بودند، تا آخر هم هيچ وقت نسبت به جنگ يك موضع كاملاً وصددرصدعادلانه نگرفت1 بنابراين با توجه به مطالبي كه بيان شد مي بينيم در جهان قانوني حكمفرما نيست اما دررابطه با محكوم كردن برخي كشورها نسبت به حمله نظامي آمريكا به عراق بايد گفت محكوم كردن خود قدمي كوتاه وناچيز درمقابل اين حادثه بود كه آنهم در پاسخ به افكارعمومي كشورها وتحت فشار ملتها صورت گرفت درميان اين كشورها نظام جمهوري اسلامي ايران بر مبناي ارزشهاي بلند الهي و هدفهاي بلندي كه براي خود ترسيم كرده كه يكي از آنها مقابله با استكبار جهاني

است اگر چه وارد فاز نظامي نشد ولي ازلحاظ سياسي و تبليغاتي با رسوا كردن كشورهاي متجاوز به افشاء حقيقت و ماهيت حقيقي حمله نظامي آمريكا پرداخت و ازاين طريق به حمايت ملت مظلوم و مسلمان عراق پرداخت.

درمورد حمله نظامي آمريكا به ايران بايد گفت عليرغم تمام اين رجز خواني هاي مقامات كاخ سفيد عليه نظام جمهوري اسلامي ايران ،و تهديداتپياپي مبني بر حمله نظامي،نه تنها دراراده مسئولين جمهوري اسلامي ايران خللي بوجود نياوردبلكه مردم مسلمان ايران نيز يكپارچه و متحد در راهپيمايي بهمن ماه 1380 وتيرماه 1381 وحدت وايستادگي خودرا دربرابر تهديدات آمريكا به نمايش گذاردند. عكس العمل اين تظاهرات پرشور ضد آمريكايي مردم ايران آن بود كه مقامات كاخ سفيد، لحن خود را تغيير داده. و اظهار داشتند كه قصد ندارند با حمله نظامي، جمهوري اسلامي ايران را ساقط كنند بلكه از راههاي ديگر اين هدف را تعقيب خواهند كرد.

(جيمزولس) رئيس سابق سازمان سيا در يك ميزگرد در واشنگتن مي گويد : ما نبايد با استفاده از اقدامات نظامي وارد ايران شويم وبا اين كار موجب وحدت بين ايرانيان شويم. راه هاي نه چندان علني نيز براي تأثير گذاري بررويدادهاي جاري وجود دارد، هم اكنون دولت آمريكا طرح هايي را براي سرنگوني رژيم ايران در دست دارد.

وبايد گفت با توجه به اقتدار نظام جمهوري اسلامي وپشتيباني گسترده مردم از اهداف انقلاب اسلامي احتمال حمله نظامي آمريكا به ايران بسيار ضعيف و درواقع راه حل نظامي آخرين راه حل آمريكاست و در صورت وقوع با مشت آهنين ونيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران رو به رو خواهد شد.پرسش وپاسخ از محضر رهبر معظم انقلاب،ص405و406

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.