-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3840 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تفاوت ولايت فقيه با شاه چيست؟از نظر دين مبين اسلام شخصي مي تواند به مردم حكومت كند كه واجد شرايط و ويژگيهاي ذيل باشد :

1- اين شخص به نيابت ا زامام عصرعج ولايت ومديريت جامعة اسلامي را بر عهده مي گيرد.

2- بايد علم به قانون داشته باشد. يعني فقيه باشد. اسلام شناس باشد.وبتواند كشور را براساس احكام وفرامين تعالي بخش آن، اداره كند نه براساس آراء غير خدايي، خواه رأي خود باشد، وخواه رأي ديگران

3- عادل باشد، عدالت فقيه سبب مي شود كه شخص فقيه، خواسته هاي نفساني خود را درادارة نظام اسلامي دخالت ندهد. و در پي جاه طلبي و دنيا گرايي نباشد.

فقيه، تافتة جدا بافته اينيست كه فوق دين وفقاهت باشد؛ او كارشناس دين است وهر چه را كه از مكتب وحي مي فهمد به جامعه اسلامي دستور مي هد. وخود نيز به آن عمل مي كند وهرگاه حاكم اسلامي، يكي ازاين دو شرط را نقض كند، از ولايت ساقط است.

4- فقيه جامع شرائط، سياست، درايت، تدبير ومديريت اوست كه به موجب آن، نظام اسلامي را بر محور مشورت با صاحب نظران وانديشمندان ومتخصصان جامعه وتوجه به خواست مشروع مردم اداره مي كند. اگر فقيهي بدون مشورت عمل كند،مدير ومدبر وآگاه به زمان نيست ولذا شايستگي رهبري و ولايت را ندارد.1

حال اگر شخصي اين ويژگي ها را نداشته باشد :

بعنوان مثال : 1. به نيابت ازامام زمانعج حكومت را بدست نگرفته باشد بلكه يا به صورت موروثي از اجدادش به ارث گرفته يا بازور وتطميع ويا سياست وفريب وامثال آن بدست آورده است.

2. ويا اگر به قوانين اسلام آگاه نباشد زيرا حكومت اسلامي، حكومت قانون است نه خودسري و نه حكومت اشخاص برمردم،اگر زمامدارمطالب قانوني را نداند، لايق حكومت نيست چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مي شود واگر نكند نمي تواند حاكم ومجري قانون اسلام باشد.2

3. يا اگر حاكم عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين، اخذ مالياتها و وصول صحيح آن واجراي قانون جزاء عادلانه رفتار نخوا نخواهد كرد وممكن است اعوان وانصار ونزديكان خود را برجامعه تحميل كند. وبيت المال مسلمين را صرف اغراض شخصي وهوسراني خويش نمايد.3

اين چنين شخصي ديگر صلاحيت حكومت بر مسلمين را ندارد. ولي شاهان وسلاطين ورؤساي جمهور و...كشورها غالباً فاقد چنين خصوصيات و ويژگيهايي هستند همين ويژگيها وخصوصيات است كه رهبر اسلامي را از ساير رهبران غير اسلامي متمايز مي كند. توصيه مي كنيم كتاب ولايت فقيه امام خمينيره را دقيقاً مطالعه بفرماييد.(1) ولايت فقيه، آيت ا...جوادي آملي،ص481

(2)و (3) ولايت فقيه، امام خمينيره ص38و39

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.