-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38728 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بهترين راه اثبات و شناخت امام چيست؟

تحقق يافتن هدف از آفرينش انسان منوط به راهنمايي وي به وسيله وحي است. حكمت الهي اقتضا داشته كه پيامبراني را مبعوث فرمايد تا راه سعادت دنيا و آخرت را به بشر بياموزند و اين نياز را بر طرفسازد.

نيز به تربيت افراد مستعد بپردازند و آنها را تا آخرين مرحله كمالي كه برايشان ميسّر است برسانند. همچنين در صورتي كه شرايط اجتماعي مساعد باشد، اجراي قوانين اجتماعي دين را بر عهده گيرند.

دين مقدس اسلام همگاني و جاوداني و نسخ ناشدني است و بعد از پيامبر اسلام، پيامبري نخواهد آمد. ختم نبوت در صورتي با حكمت بعثت انبيا وفق ميدهد كه آخرين شريعت آسماني پاسخگوي همه نيازهاي بشر باشد و بقاي آن تا پايان جهان تضمين شده باشد. هنگامي دين اسلام ميتواند به عنوان يك دين كامل و پاسخگوي نيازهاي همه انسان ها تا پايان جهان مطرح باشد كه در متن دين، راهي براي تامين مصالح ضروري جامعه و انسانها، پيش بيني شده باشد، مصالحي كه با رحلت پيامبر اسلام در معرض تهديد و تقويت قرار ميگرفت و اين راه چيزي جز نصب جانشين شايسته براي رسول اكرم نخواهد بود؛ جانشيني كه داراي علم خدادادي باشد تا بتواند حقايق دين را با همه ابعاد و دقايقش بيان كند، نيز داراي ملكه عصمت باشد تا تحت انگيزههاي نفساني و شيطاني واقع نشود و مرتكب تحريف عمدي در دين نگردد. نيز بتواند نقش تربيتي پيامبر اكرم(ص) را به عهده گيرد و افراد مستعد را به بهترين و عاليترين مدارج كمال برساند. همچنين در مورد مساعد بودن شرايط اجتماعي، متصدي حكومت و تدبير امور جامعه بشود و قوانين اسلامي را اجرا كند و حق و عدالت را در جهان گسترش دهد.(1)

بنابر اين، ختم نبوت هنگامي موافق با حكمت الهي خواهد بودكه توأم با نصب امام معصوم باشد؛ امامي كه همه ويژگيهاي پيامبر اكرم(ص) به جز نبوت ورسالت را دارا باشد.

با اين بيان هم ضرورت وجود امام ثابت ميشود و هم لزوم علم خدادادي و مقام عصمت براي وي، هم اين كه بايد از طرف خدا نصب شود، زيرا او است كه ميداند چنين علمي و چنين ملكهاي را به چه كسي عطا فرموده، و او است كه حق ولايت بر بندگانش را دارد و ميتواند چنين حقي را در مرتب? نازلتر به افراد واجد شرايط اعطا كند.

يكي از راههاي شناخت امام، معرفي از جانب پيامبر و امام پيشين است. راه ديگر ظهور برخي كرامات از امامان راستين است كه اين كرامات از افراد ديگر و انسان هاي عادي سر نميزند.

دانش گسترده امامان و آشنايي و آگاهي آنها از اسرار الهي و بيان حقايقي كه بر مردم عادي پوشيده است، نشانهاي ديگر بر حقانيت و درستي امام مي باشد، مجموعه سيره و سنت ها و روش زندگي و سخنان و حكمتهايي كه امامان را از افراد عادي برتر مينمايد نيز به عنوان جمع قرائن و شواهد بر حقانيت امام و پيشواي راستين به كار ميرود.

پي نوشت:

1 - براي توضيح بيشتر ر. ك كنيد به مصباح يزدي، آموزش عقايد، ص 306.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.