-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38909 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

لطفاً تفاوتهاي كلمههاي ذيل را بيان كنيد. حرص با طمع، تهمت با بهتان، كبر، تكبر و استكبار، كرامت و معجزه و حب، خليل و وُدّ.

حرص و طمع

در عربي حرص به معناي علاقه شديد است (توبه، 125) و طمع به معناي چشم داشتن و اميد داشتن ميآيد; چنانكه در آيه 82 سورة شعرأ آمده است: والَّذي اَطمَعُ اَن يَغفِرَ لي خَطي ?‹َتي يَومَ الدّين; او كسي است كه اميد دارم گناهانم را در روز جزا ببخشد.( قاموس قرآن، سيدعلي اكبر قرشي، واژههاي حرص و طمع; شرح و تفسير لغات قرآن بر اساس تفسير نمونه، جعفر شريعتمداري، واژههاي حرص و طمع. ) بر فرض كه هر دو در يك معنا كه همان حرص و علاقه شديد باشد، به كار برده شوند; چنان كه در زبان فارسي چنين است; حرص شديدتر از طمع است; يعني واژه حرص علاقه بيشتر و جديت بيشتر را در رسيدن به مطلوب ميفهماند.( معجم الفروق اللغه، تنظيم از بيت اللّه بيات، واژه حرص و طمع، جامعه مدرسين. )

كبر، تكبر و استكبار

ريشه اين سه واژه يك چيز (كبر) است و در واقع به معناي بزرگي و خودبيني ميآيد. منتها چون بابهاي اين كلمه ها متفاوت است به حسب اين باب ها معاني گوناگوني به خود ميگيرد.

بنابراين كبر به معناي بزرگي و خودبيني است (بقره، 11) تكبّر نيز، به همان معنا است و در آن تكلف منظور است; يعني به زور خود را كبير دانستن.

و استكبار به معناي اظهار بزرگي و تكبر است با آنكه شخص اهلش نيست.( قاموس قرآن، سيدعلي اكبر قرشي، واژه كبر. )

كرامت و معجزه

كرامت و معجزه از اصطلاحات كلامي هستند. معجزه عبارت است از امر خارق العادهاي كه با ارادة خداي متعال از شخص مدعي نبوت، ظاهر شود و نشانه صدق ادّعاي وي باشد.

در مقابل معجزه، كه سه قيد داشت، كرامت دو قيد دارد و تعريف آن عبارت است از: امر خارق العادهاي كه با ارادة خداي متعال از يكي از اولياي الهي ظاهر شود.

ميان دانشمندان، در اين كه آيا معجزه مخصوص پيامبران است و كرامت از آن ديگران، اختلاف است. برخي معجزه را مختص پيامبران دانستهاند: اَمّا برخي ديگر مانند آيت اللّه مصباح يزدي، امور خارق العادهاي كه امامان: براي اثبات امامت خود ميآوردند را نيز، جزء معجزه ها دانستهاند نه كرامات.( ر.ك: آموزش عقايد، آيت اللّه مصباح يزدي، ج 2، ص 54، شركت چاپ و نشر بين الملل سازمان تبليغات اسلامي. )

بهتان و تهمت

بهتان، به معناي دروغ بستن، افترا گفتن، ناروايي را به كسي نسبت دادن است، چنان كه يهود چنين عملي را نسبت به حضرت مريم مرتكب شدند: وقَولِهِم عَليَ مَريَمَ بُهتـَنـًا عَظيما (نسأ، 156)

تهمت به معناي گمان بد بردن و نسبت ناروا به كسي دادن است.( ر.ك: شرح و تفسير لغات براساس تفسير نمونه، جعفر شريعت مداري، واژه تهمت / معارف و معاريف، سيد مصطفي حسيني دشتي، واژه تهمت و بهتان، لغت نامه دهخدا. )

از معاني كه براي هر دو ذكر شد شايد بتوان استنباط كرد كه تهمت اعم از بهتان است و تهمت حتي گمان بد بردن را نسبت به كسي شامل است.

خليل، حُب، وُدّ

خليل به معناي دوست از خُلّه به معناي مَودّت و دوستي است.

حُب به معناي دوست داشتن و خواستن و تمايل به چيزي كه آن را انسان خير ميپندارد. اين تمايل و محبت سه گونه است.

1. محبت و دوستي براي خرسند شدن و لذت بردن;

2. محبتي كه برپايه بهره مندي معنوي باشد;

3. محبت براي فضيلت و بزرگداشت.

وُد نيزبه معناي دوست داشتن است.( قاموس قرآن، همو، ذيل واژههاي ياد شده / شرح و تفسير لغات قرآن براساس تفسير نمونه، همو، ذيل واژهها. ) در فروق اللغه آمده است: تفاوت بين حُبّ و ودّ اين است كه وُدّ يك امر طبعي و كشش دروني است اَمّا حب، هم امري طبعي و هم از روي حكمت وهم است. براي نمونه، ميتوان گفت احب الصلاة ولي اَودّ الصلاة درست نيست; چرا كه معمولاً افراد به طبع خود اشتياق به نماز ندارند و دوست داشتن آن به خاطر حكمتي است كه با عقل دريافت ميشود.

اَمّا تفاوت خليل با آن دو در اين است كه خليل از خلّه با نوعي تكريم و اختصاص همراه است، اَمّا حب و ودّ شايد با تكريم همراه باشند و شايد نباشند. لذا در مورد حضرت ابراهيم ميتوان گفت: ابراهيم خليل اللّه چون خداوند حضرت ابراهيم را با برگزيدن به رسالت و خليل قرار دادن نوعي تكريم كرده است. اَمّا در همين مثال جايز نيست بگوييم اللّه خليل ابراهيم. زيرا حضرت ابراهيم قادر بر چنين تكريمي نبودند.( ر.ك: معجم الفروق اللغه، پيشين، واژههاي حب و خليل. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.