-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38910 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به اين كه در آيات قرآن كريم و روايات متعدد از پيامبراكرموارد شده كه سورة مباركه كوثر، در شأن حضرت فاطمهوارد شده است، ليكن برخي از اهل سنت آن را نپذيرفتهاند، آيا دليلي روشنتر از آيات قرآن كريم، براين مطلب وجود دارد؟

سوره كوثر، صد و هشتمين سورة قرآن، داراي سه آيه و در مكّه نازل شده است.

يكي از اهداف مهم سوره، تسلّي خاطر پيامبراكرمدر برابر انبوه حوادث دردناك و زخم زبانهاي مكرّر دشمنان است.

شأن نزولِ سوره: عاص بن وائل كه از سران مشركان بود، پيغمبراكرمرا به هنگام خارج شدن از مسجدالحرام ملاقات، و مدّتي با حضرت گفتوگو كرد. گروهي از سران قريش، در مسجد نشسته بودند و اين منظره را از دور مشاهده كردند. هنگامي كه عاص بن وائل وارد مسجد شد، به او گفتند: با كه صحبت ميكردي؟ گفت: با اين مرد ابتر.

كوثر، به معناي خير زياد و فراوان است، و مصاديق زيادي دارد. علاّمه طباطبايي; در تفسير الميزان ميفرمايند: مراد از كوثر، يا زيادي نسل است و يا خير فراوان كه اگر مراد خير فراوان باشد، زيادي نسل، يكي از مصاديق آن ميشود; چون شأن نزول سوره نيز در اين مورد، زيادي نسل است، و اين آيه ميرساند كه فرزندان حضرت زهرا3 ذريّه رسول خدا9 هستند.

بسياري از علماي بزرگ شيعه و برخي از علماي اهلتسنن نيز كوثر را منطبق بر حضرت زهرا3 ميدانند.

اين سوره، سه پيشگويي بزرگ را دربردارد: 1. اعطاي خير فراوان را به پيغمبر9 نويد ميدهد و اين خير كثير، تمام پيروزيها و موفقيتهايي را كه بعداً نصيب پيامبراكرم شد، شامل ميشود; 2. خبر از نسل و دودمان پيامبر به طور فراوان ميدهد و اينكه او بدون فرزند نخواهد بود; 3. اينكه، دشمنان او، ابتر و بدون عقب خواهند بود; چنان كه امروز از فرزندان بنياميّه كسي باقي نمانده است و اگر هم باقي مانده باشد; شناخته شده نيست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.