-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3902 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در مسأله حمله آمريكا وانگليس عليه عراق با توجه به كشته شدن تعداد زيادي از مسلمانان بخصوص شيعيان، آيا درست بود كه ما بنشينيم و كشته شدن تعداد زيادي از مسلمانان را نظاره گر باشيم آيا ما نبايد عليه آمريكاي جنايتكار اقدام مي كرديم و وارد جنگ مي شديم؟با توجه به بحرانهاي عميق منطقه اي و بين المللي ادارة نظام گسترده جمهوري اسلامي و دوري از اين كانونهاي پرخطر از ابعاد و پيچيدگيهاي برخوردار است. بحمد الله در رأس نظام ديني ايران رهبري خردمند همچون شخصيت برجستة مقام معظم رهبري قرار دارد كه با درايت و خبرويت و سياستهاي داهيانة خود سكان كشتي انقلاب را از گردابها و طوفانهاي خطرناك به سوي ساحل امن، رهبري مي نمايند. جريان حملة آمريكا و انگليس به عراق از جمله طوفانهايي بود كه رهبري خردمندانه نظام جمهوري اسلامي و تدابير ساير مسؤولان امور سياسيونظامي آن را اداره نموده و اجازه ندادند اركان جامعة اسلامي در معرض مخاطره قرار گيرد. مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز جمعه 22 فروردين ماه 1382 ابعاد مختلف بحران عراقومواضع ايران را در قبال آن تبيين فرمودند كه براي آگاهي بيشتر مي توانيد به آن سخنراني مراجعه فرمائيد. قابل ذكر اين است كه متأسفانه رژيم ديكتاتوري 25 سالة صدام درعراق و شيوة حكومت استبدادي حزب بعث و جنايتهاي فجيع بر ضد ملت عراق و كشتار علما وروحانيون و مبارزان مسلمان وقتل عام مخالفان سياسي با ايجاد شبكه هاي مخوف امنيتي و پليسي وتحميل دو جنگ خانمانسوز به منطقه و امت اسلامي(جنگ هشت ساله بر ضد ملت انقلابي ايران و تجاوز به كويت درسال 1991) حملة شيميايي به حلبچه و به كارگيري اين ابزار غير انساني عليه نيروهاي رزمنده ايران، سركوب وحشيانة قيام شيعيان در سال 1991 وارتكاب فجيع ترين و بدترين جنايتها در حق مردم نجف وكربلا وبصره وساير شهرهاي شيعه نشين و صدها جنايت ديگر درحق مردم عراق وايران و امكان هر گونه همكاري ومساعدت نظامي را نه تنها از مردم ايران بلكه از ساير كشورهاي اسلامي نيز گرفت. هرگونه ورود در قضيهاي كه طرفين آن اهل باطل بودند بامباني اسلامي سازگاري نداشت. در جنگ غرب عليه عراق هر دو طرف محكوم و متجاوز بودند و كمك به هر يك از طرفين جنگ در واقع كمك به اهداف استكباري و استعماري بود البته اين نكته نيز ناگفته

نماند كه يك ارادة قوي برايجنگ درعراق وجود نداشت از سوي ارتش صدام با آن پروندة سياه تجاوزات، تاب وتوان مقابله را ازدست داده بود واز سوي ديگر بدليل فقدان پايگاه مردمي هيچ مقاومتي از ناحية مردم صورت نمي گرفت واگر هم مقابله اي انجام ميگرفت بسيار محدود واندك بود. سقوط بغداد ابعاد و ناگفته هاي فراواني دارد كه چه بسا درآينده ابهامهاي آن برطرف گردد. شگفتي هاي محافل سياسيونظامي جهان در جريان اشغال بدون مقاومت بغداد و فروپاشي سريع رژيم صدام هنوز هم جاي حرف و حديث فراواني دارد و پرسشها وترديدهاي جدي در مورد سقوط مرموز و بدون مقاومت صدام ونجنگيدن ارتش مطرح است. با اينهمه نبايد از نظر دور داشت كه سقوط صدام في نفسه براي ملت هاي جهان و به ويژه ملت بزرگ ايران يك خبر مسرت انگيز و شادي آفرين بود. البته بايد اذعان داشت كه در اين ميان آسيب هاي فراواني به مردم مسلمان عراق وارد آمد وبخصوص ضايعات بسياري به زير ساختهاي اقتصادي وارد شد كه با اقدام بجاي مردم عراق عليه اين رژيم پليدامكان پيشگيري از آن تا حدودي وجود داشت.

تلاش جدي رهبري نظام براين بود كه آلام وتلفات جنگ به حداقل برسد وبا ارسال كمكهاي مردمي ودولتي مردم جنگ زدة عراق را ياري دهند. نامة تشكرآميز رئيس مجلس اعلاي انقلاب عراق، بيانگر همين واقعيت است بر كناري ايران از اين كانون بحران وعدم ورود در جنگي كه طرفين آن بلحاظ انساني واسلامي محكوم بودند بهترين اقدامي بود كه از ناحية مسؤولان دلسوز نظام اتخاذ شد ومورد عمل قرار گرفت. براي آگاهي بيشتر به مشروح خطبه هاي مقام معظم رهبري درنماز جمعة 9 صفر 1424/22 فروردين 1382 و همچنين سخنان معظم له در اجتماع باشكوه مردم مشهد در روزهاي آغازين سال 82مراجعه فرماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.