-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39052 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

خداوند در سوره احزاب بين آيات 40-60 در يكي از آيات خداوند به پيامبر ميفرمايد آنچه كه در قلبت پنهان ميداشتي ما آشكار ساختيم تو از مردم ميترسيدي ولي شايسته بود كه از خداوند ميترسيدي (كه راجع به همسر زيد ميباشد) لذا آيا آيه فوق عصمت پيامبر را زير سئوال نميبرد؟ و همچنين راجع به خود همين قضيه يك كم توضيح فرماييد؟از مؤثرترين راههاي مبارزه با سنتهاي غلط اجتماعي و پاك سازي ضد ارزشها از فرهنگ عمومي جامعه اقدام عملي مناسب و بجاست.

پيامبر گرامي ( براي مبارزه و حذف پندار غلط همسان شمردان فرزندخوانده با فرزند واقعي حتي در محرميت و حرمت ازدواج پدرشوهر با همسر پسرخوانده نظير حرمت ابدي پدر شوهر با همسر پسر خويش (عروسي خانواده). دست به يك اقدام عملي فرمان خدواند زدند و آن ازدواج با زينب همسر مطلقه پسرخوانده خود جناب زيد بن حارثه بود. برغم دعوت آن بزرگوار به تقوي و تداوم زندگي و پيوند زناشويي بر اثر ناسازگاري، زيد همسر خويش را طلاق داد و پيامبر ( مأمور به ازدواج با زينب گرديد. بدنبال اين اقدام پيامبر ( بيم آن داشت مردم بر اثر ضعف ايمان و تازه مسلمان شدن اين مأموريت را حمل بر تمايل شخصي آن حضرت به اين ازدواج نموده و از دين برگردند!! آيه 37 سوره احزاب نازل شد و پيامبر را آرامش داده و وي را آگاهي ميدهد كه ترس از عدم موفقيت در اجراي فرمان الهي براي سنت شكني با كصلحت مهمتر از ترس مخالفت و ناسازگاري بعضي از مردم است. بنابراين ازدواج به دستور صريح خداوند در آيه مذكور براي سنت شكني بوده است و به هيچ وجه در مقام نكوهش و سرزنش نبوده تا با عصمت ناسازگار باشد.

استاد مصباح در اينباره فرمودهاند :

جواب اين است كه پيامبر اكرم ( بيم آن داشتند كه مردم در اثر ضعف ايمان، اين اقدام را كه به دستور خداي متعال و براي شكستن يكي از سنتهاي غلط جاهليت (همسان شمردن فرزند خوانده با فرزند حقيقي) انجام ميگرفت حمل بر تمايل شخصي آن حضرت كنند و موجب ارتداد ايشان از دين شود و خداي متعال در اين آيه شريفه، پيامبر خود را اگاه ميسازد كه مصلحت اين سنت شكني، مهمتر و ترس از مخالفت با اراده الهي مبني بر مبارزه عملي پيامبرش با اين پندار غلط سزاوارتر است. پس اين آيه شريفه يه هيچ وجه در مقام نكوهش و سرزنش آن حضرت نيست. آيات فوق ـ به گفته قالب مفسران و مورخان اسلامي در مورد داستان ازداوج زينب بنت جحش (دختر عمه پيامبر گرامي اسلام) با زيد بن حارثه برده آزاد شده پيامبر ( نازل شده است.

ماجرا از اين قرار بود كه قبلاز زمان بعثت و بعد از آنكه خديجه با پيامبر ( ازدواج كرد خديجه بردهاي به نام زيد خريداري نمود كه بعداً آن را به پيامبر (، بخشيد و پيامبر ( او را آزاد فرمود، و چون طايفهاش او را از خود راندند پيامبر ( نام فرزند خود بر او نهاد و به اصطلاح او را تبني كرد.

بعد از ظهور اسلام زيد مسلماني مخلص و پيشتاز شد، و موقعيت ممتازي در اسلام پيدا كرد، و چنانكه ميدانيم سر انجام يكي از فرماندهان لشكر اسلام در جنگ موته شد كه در همان جنگ شربت شهادت نوشيد.

هنگامي كه پيامبر ( تصميم گرفت براي زيد همسري برگزيند از زينب بنت جحش كه دختر اميه دختر عبدالمطلب (دختر عمهاش) بود براي او خواستگاري نمود. زينب نخست چنين تصور ميكرد كه پيامبر ( ميخواهد او را براي خود انتخاب كند، خوشحال شد و رضايت داد، ولي بعداً كه فهميد خواستگاري از او براي زيد است، سخت ناراحت شد و سرباز زد، برادرش كه عبدالله نام داشت او نيز با اين امر به سختي مخالفت نمود.

در اينجا بود كه نخستين آيه از آيات مورد بحث نازل شد و به امثال زينب و عبدالله هشدار داد كه آنها نميتوانند هنگامي كه خدا و پيامبرش كاري را لازم ميدانند مخالفت كنند، آنها كه اين مسأله را شنيدند در برابر فرمان خدا تسليم شدند، (البته چنان كه خواهيم ديد اينم ازدواج، ازدواج سادهاي نبود و مقدمهاي بود براي شكستن يك سنت غلط جاهلي، زيرا در عصر جاهليت هيچ زن با شخصيت و سرشناسي حاضر نبود با بردهاي ازدواج كند، هر چند داراي ارزشهاي والاي انساني باشد.)

اما اين ازدواج ديري نپايد و بر اثري ناسازگاريهاي اخلاقي ميان طرفين، منجر به طلاق شد، هرچند پيامبر اسلام ( اصرار داشت كه اين طلاق رخ ندهد، اما رخ داد.

سپس پيامبر اسلام ( براي جبران اين شكست زينب در ازدواج، او را به فرمان خدا به همسري خود برگزيد، و اين قضيه در اينجا خاتمه يافت، ول گفتگوهاي ديگري در ميان مردم پديد آمد كه قرآن با بعضي از آيات مورد بحث آنها را برچيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ آيت الله مصباح يزدي، آموزش عقايد، ص213

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.