-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39054 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا رهبران مذهبي ما پس از امامان معصوم (پيام اصلي اسلام را درك نمودهاند؟رهبران مذهبي و علماء و دانشمندان ما هركدام به مقدار علم و عمل خود، مرتبط با منابع اسلامي هستند و به ميزان تلاش علمي خود كه مقرون به خودسازي و سيروسلوك و دوري از هوي و هوس بوده از دين و منابع آن بهره جستهاند. شما عالمي چون حضرت امام خميني ( را در نظر بگيريد، اگر در افكار و روش زندگي او تأمل كنيد خدا و اسلام را در او ميبينيد، استاد جوادي آملي در بياني ميفرمايند: عالم سه وظيفه دارد: يك وظيفه شخصي و دو وظيفه اجتماعي، وظيفة شخصي او اين است كه به علم خودش عمل كند و دو وظيفه اجتماعي او يكي به مربوط به عصر او است و ديگري مربوط به نسل آينده، آنچه مربوط به عصر او است نشر علم است و آنچه مربوط به نسل آينده است، پرورش شاگردان كامل و تدوين كتب عميق علمي است، حال علماي بسياري را ميتوان ديد كه در زندگي شخصي خويش به علم خود عمل نمودند و علم خود را نشر داده و نسلهاي بعدي را هم با شاگردان خود سيراب نمودند، اينها همه ستارگان آسمان علم هستند ولي آفتاب آن، حضرت امام خميني ( است كه همة اين كمالات را فراهم نمود و براي نشر دين تا پايان عمر ايستاد. بنابراين در پاسخ به سؤال شما ميتوان گفت: علماي بسياري را ميتوان نام برد كه با توجه به تلاش علمي و گامهاي بلندي كه در مخالفت با هوي و هوس برداشتهاند از دين و پيام اصلي آن بهره بردهاند چون پيام اصلي اسلام در قرآن كريم و روايات موجود در نزد آنها بوده است، و موفقيت علماء شيعه در در اين جهت امري پوشيده و مخفي نيست.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.