-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39147 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

امام حسن? به دست و تحريك چه كسي به شهادت رسيد؟در زمان حكومت امام حسن( ، انسان ستمگري به نام معاويه در سرزمين شام حكمراني مي كرد. معاويه كارهاي زشتي انجام مي داد. او حكومت را كه حقّ امام حسن( بود، غصب كرد. انسانهاي خوبي را كه از اصحاب پيامبر( بودند، به شهادت ميرساند. كساني را كه امام حسن( را دوست داشتند، مي كشت، و خانه هاي آنها را خراب مي كرد، و به مردم ظلم و ستم مي كرد. امامحسن( كه اين كارهاي زشت معاويه را مي ديد، هميشه به او اعتراض مي كرد، و با او مبارزه مي كرد. معاويه هميشه ميدانست كه بزرگترين دشمن او، امام حسن( است. براي همين نقشه اي كشيد، تا امام را به شهادت برساند. به اين ترتيب از پادشاه كشور روم خواست، كه براي او يك زهر خيلي قوي تهيه كند. او آن زهر را به همسر امام حسن(، به نام جُعده داد، و به او قول داد كه اگر امام حسن( را با اين زهر به شهادت برساند، به او صدهزار درهم بدهد، و او را به ازدواج پسرش، يزيد درآورد. جُعده نيز قبول كرد، و در يك روز بسيار گرم كه امام حسن( روزه بودند، در حاليكه امام بسيار تشنه بود، به هنگام افطار، جُعده زهر را داخل شير ريخت، و به امام داد. امام حسن( آن ظرف شير را نوشيد، و آثار زهر در بدن ايشان كمكم پديدار شد. ايشن به جُعده فرمودند كه معاويه تو را فريب داد، او به عهد خود وفا نمي كند. و تاريخ نشان داد كه معاويه به عهد خود وفا نكرد، و جُعده را به همسري پسرش يزيد درنياورد.

بدين ترتيب امام حسن( ، در 28 صفر سال 50 هجري، به دست جُعده، و به نقشة معاويه به شهادت رسيد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.