-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39173 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حضرت رقيه( چرا داخل خرابه زندگي كرده است و چگونه شده كه بنت ولي ا... بايد داخل خرابه زندگي كند؟

از زمانهاي بسيار دور كه انسانها زندگي اجتماعي را قبول كرده و به تشكيل يك نوع زندگي دسته جمعي موفق شدند احتياج به برقراري ارتباط بين قبايل دور از هم نيز آشكار بود.

داريوش پادشاه بزرگ هخامنشي چابك سواران دولتي را تربيت كرده بود كه نوشتههاي دولتي را ايستگاه به ايستگاه برده به چاپار بعدي ميرساندند بدين ترتيب به وسيله اين چابك سواران هميشه از اخبار دورترين نقاط كشور مطلع ميشد. جمله معروف او كه نه برف و باران نه گرما و نه تاريكي شب نميتواند پيكهاي تندرو را از حركت باز دارد در بالاي سر در ساختمان اداره پست شهر نيويورك به چشم ميخورد.

در زمان سزار آگوست چيزي شبيه به سيستم پستي امروزي به وجود آمد گراسوس پاپليكوس جادههاي مشخصي در سراسر امپراطوري رم به وجود آورد و پيكها مجاز بودند پيغام افراد ممتاز رسمي دولتي را به افراد مورد نظر برسانند. از اين زمان بود كه كلمه پست مصطلح گرديد. در امتداد جادههاي مورد استفاده پيكها محلهايي جهت استراحت و تشخيص محل و مسافت بعدي كه بايستي طي شود به وجود آمد كه نام پست و بعداً دفتر از آن گرفته شد.

در لندن سال 1680 تقريباً دويست سال قبل از ايجاد سرويس پستي جديد ويليام دوكرا تشكيلات پني پست را به وجود آورد بدين معني كه براي هزينه ارسال نامه در داخل شهر لندن يك پني دريافت ميكرد. صندوقهاي پست در محلات مختلف شهر لندن نصب و دفاتري هم تأسيس نمود نامهها هر يك ساعت يك بار از صندوقها جمعآوري و در دفتر شعبه به تاريخ همان ساعت مهرمي شد، تشكيلات همه گير و پرسود شده بود. تا جايي كه دوكرا با دوك آويورك كه ادعا ميكرد امتياز محل نامه به او تعلق دارد درگيري پيدا نمود بدين ترتيب تشكيلات پني دوكرا از طرف دولت ضبط و اداره ميشد تا سال 1800 كه دفتر پستي دوپني به وجود آمد. سيستم پستي در انگلستان كم و بيش با ايجاد راههاي پستي در سراسر كشور به وجود آمد و نامه به خارج از كشور به وسيله صاحبان كشتيهاي خصوصي و افراد انجام ميگرفت.

خدمات پستي براي عموم بود و هركس ميتوانست نامه پست كند و اجرت نامه را از گيرنده نامه دريافت ميشد. اين مسأله ايجاد ناراحتيهايي بسيار براي نامهرسانها مينمود بدين معني كه گيرنده نامه با قرار قبلي با فرستنده و به كار بردن رموز در متن آدرس از مقصود فرستندة نامه مطلع و نتيجتاً از دريافت نامه خودداري مينمود پستچي بيچاره مجبور ميشد نامه را برگرداند اين امر باعث ضرر اداره كنندگان تشكيلات پست بود.

اختراع ماشين بخار تحول عظيمي را در جهان پايه گذارد كه در سيستم پستي هم تأثير فوق العادهاي نمود. در سال 1837 سيرونالد هيل مطالعات بسيار در مورد نحوه دريافت كرايه پست نمود بعضي مردم فكر ايجاد تمبر را يك پديده جديد از طرف رونالدهيل ميدانند در حاليكه جمعآوري ماليات سالها از نوعي اتيكت چاپي شبيه به تمبر استفاده ميشد. فكر استفاده از تمبر براي اخذ كرايه پست از فرستنده نامه و اصولاً چاپ اولين تمبر پست از طرف سيرونالدهيل بود.

اولين تمبر پست در انگلستان معروف به پني سياه در تاريخ 6 مي 1840 منتشر شد و چون انتشار تمبر پست قبل از اين تاريخ سابقه نداشت از نوشتن نام كشور انگلستان بر روي تمبر خودداري كردند كما اينكه هنوز هم بعد از گذشت 160 سال نام انگلستان به روي تمبر آن كشور ديده نميشود مگر تصويري از پادشاه يا ملكه كه پادشاه ميباشد در گوشة تمبر چاپ ميشود.

فكر چاپ تمبر پست كه به وسيله سيرونالدهيل انجام گرفت بلافاصله جنبة جهاني گرفت و كشورها يكي پس از ديگري اقدام به چاپ تمبر نمودند.

دوست گرامي چون در اين مؤسسه بيشتر به سؤالات احكام و عقايد و اخلاقي و اجتماعي و سياسي جواب داده مي شود پس منتظر سؤالات بعدي شما در اين زمينهها ميباشيم و به سؤالات متفرقه و خارج از محدوده بعد از اين پاسخ داده نخواهد شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.