-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39175 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا رحمت خدا مخصوص شيعيان است؟براي پاسخ به سؤال شما نيازمند توجه به چند نكته هستيم :

1.رحمت الهي دو نوع است كه در آية شريفه بسم ا...الرحمن الرحيم به آن اشاره شده است.

رحمان : عموميت رحمت خداست كه براي همة موجودات از انسان و غيرانسان و مسلمان و كافر مي باشد؛ مثلاً نعمت وجود، سلامتي، قدرت و ...

رحيم : رحمت ويژة خداست كه به بندگان صالح خود مي دهد. مانند ايمان، لذت مناجات، توفيق فهم عميق معارف دين، همنشيني با اولياء خدا و معصومان و ...

2. شيعه يعني كسي كه از چهارده معصوم پيروي مي كند و در اعمال خود از آنها تبعيت دارد.(1) مردي به نزد امام حسن( آمد و گفت : من از شيعيان شما هستم. امام فرمود : بندة خدا! اگر در اوامر و نواهي ما مطيع هستي، راست گفتي و اگر جز اين است با ادعاي مرتبة شريفي كه اهليّت آن را نداري، به گناهان خود ميفزا. نگو : من شيعة شما هستم ولي بگو من از مواليان و محبان شما و دشمن دشمنان شما هستم. در اين حال در خير و به سوي خير هستي(2) پس مقام شيعيان مقام والايي است كه ادعاي آن نيازمند به عمل به وظايف است. استادي را به ياد دارم كه براي تذكر اين موضوع به ما مي گفت : هر وقت شيعه اي را ديديد، سلام من را به او برسانيد.

3. پس، از دو شمارة قبل نتيجه گرفتيم كه رحمت خدا مخصوص تمامي بندگان است، و اما رحمت ويژة او به بندگان خاصش كه انبياء، اولياء و پيروان و شيعيان آنهاست تعلق پيدا مي كند و ما بايد تلاش كنيم و از اهل بيت عصمت و طهارت با عجز و توسّل بخواهيم كه ما را از مواليان و محبان خود بپذيريند و به ما توفيق دهند تا انشاءا... روزي در صف شيعيان آنها وارد شويم و اين با تلاش و جديّت قابل تحقّق است.

4. آنچه گفتيم در مجموعة اعتقادي ما مي گنجد اما آنگاه كه وارد اجتماع مي شويم بايد توجه كنيم كه در اجتماع هيچ فرقي بين مسلمان، مسيحي و كافر نيست. همه از حقوق اجتماعي برخوردارند و همانطور كه امنيت و احترام مسلمان بايد محفوظ باشد، امنيت و احترام آنها نيز محفوظ است و اينكه ما شيعه يا محبّ اهل بيت هستيم، مجوّز برتري جويي، تحقير ديگران و يا هر گونه اقدامي كه با فطرت و عقل منافات داشته باشد نيست.

از خداوند مي خواهم من و شما را از شيعيان اهل بيت قرار دهد.آمين.

منابع و مآخذ :

ميزان الحكمه، ج5، ص232، حديث9937

همان، حديث 9944مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.