-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39271 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا بهشت فقط براي شيعيان 12 امامي است يا ديگر مردم از جمله سني ها مي توانند وارد بهشت شوند؟

به نظر ما شيعيان، اسلام حقيقي را فقط بايد در تشيع جستوجو كرد و در بقيه فرق اسلامي و اديان ديگر انحرافاتي وجود دارد و به نظر ما در هر زماني فقط يك دين حق وجود دارد و همه موظفند از آن پيروي كنند. اما اين به اين معنا نيست كه هر كس شيعه نباشد جايش در دوزخ است، ممكن است كساني باشند كه به خاطر ضعف فكري يا عوامل محيطي يا بعضي عوامل ديگر نتوانستهاند به اين حقيقت گرانبها دسترسي پيدا كنند. به عبارت ديگر در رسيدن به اين حقيقت ناتوان بودهاند نه اين كه بخواهند عناد بورزند يا بخواهند آن را انكار كنند كه چنين افرادي كه دوزخ نخواهند رفت. محال است كه خداي كريم و حكيم كسي را كه حجت بر او تمام نشده عذاب كند. وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّي نَبْعَثَ رَسُولاً و ما چنين نيستيم كه رسول نفرستاده (حجت تمام نشده) بشر را معذب كنيم.

1- آري اگر كساني بدانند ديني حق است ولي باز هم آن را انكار كنند يا بتوانند به حقيقت برسند اما در راه رسيدن به آن كوتاهي نمايند چنين افرادي مستحق عذاب ميباشند. نكته ديگر اين كه افراد دسته اول، اگر اعمالي را با انگيزه تقرب به خدا انجام دهند و در كار خود خلوص نيت داشته باشند عمل آنها مقبول درگاه الهي است و استحقاق پاداش و بهشت مييابند اعم از آن كه مسلمان باشند يا غير مسلمان. نكته آخر اين كه آنچه در حساب خدا مايه ارزش اعمال است كيفيت است نه كميّت. ارزش اعمال به نيت و انگيزهاي است كه فاعل آن دارد. اگر كاري براي رضاي خدا نباشد هر قدر هم كه زياد باشد فايدهاي ندارد.

2- آنچه در متون روايي در اين موارد وجود دارد بيشتر تكيه بر آن دارد كه دشمنان اهل بيت ( و غير وافي به ولايت اهل بيت ( وارد بهشت نميشوند اين مساله اختصاص به تفكر شيعه ندارد و غالب اهل تسنن نيز دشمني با آنان را حرام ميدانند و محبت آنان را واجب البته ولايت مراتبي دارد و مرتبه نهايي آن كه سعادت برين را نيز در پي دارد ولايت جامع و كامل است كه شامل ولايت زعامت و رهبري نيز ميشود.

3- و باز در تكميل مورد اول بايد اضافه نماييمكيفيت برخورد خداوند با بندگان در قيامت بستگي به جهت هاي ظاهري (انبيا) و باطني (عقل و فطرت) دارد كه در دنيا براي بندگان قرار داده است. بنابراين اگر كسي راه حق را شناخت و پيمود بهشتي است. ولي اگر با آن به ستيز برخاست جهنمي است. اما كساني كه حق را تماما نشناختهاند اگر در نشناختن آن مقصر باشند از رحمت الهي دورند ولي اگر تقصيري در آن رابطه نداشته باشند معذور خواهند بود. اين گروه اگر وارد بهشت هم نشوند معذب نخواهند بود و در شرايط نسبتا مناسبي خواهند زيست. نه هر شيعهاي به بهشت ميرود و نه هر سني به جهنم. نه هيچ كس با اسم شيعه شيعه ميشود و نه هيچ كس با اسم سني، سني ميگردد. ورود به بهشت و يا دوزخ، به دست خدا است البته بخشي از معيارهاي آن براي ما بيان شده است. آنچه مسلم است اين كه هر كس دانسته و عامداً حق را مورد انكار قرار دهد، گناه بسيار بزرگي را مرتكب شده است. گفتني است كه از جمله اين حقايق موضوع ولايت اهل بيت ( ميباشد. البته بسياري از اهل سنت در اين زمينه فاقد قدرت تشخيص هستند لذا از زمره اين نوع افراد خارج ميباشند.همچنين كسي صرفاً با نام شيعه راه به جايي نميبرد. تشيع تعهد به اسلام راستين و سيره پيامبر ( و اهلبيت ( است و آن كس ميتواند خود را شيعه بنامد كه حقيقتاً از نظر فكري و عملي به آن متعهد باشد اين موضوع اختصاصي به اهل سنت ندارد بلكه پيروان ديگر اديان نيز به همين صورتاند يعني، اگر جاهل قاصر باشند، عذر آنان پذيرفته است.

براي آگاهي بيشتر ر. ك: مجموعه آثار شهيد مطهري، ج 1، ص 269- 300.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.