-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39699 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ايـنكه شيعه مي گويد : پيامبر (ص ) هنگام حركت به سوي تبوك به علي (ع ) فرمود : تو نسبت به مـن بـه مـنـزلـه هارون از موسي هستي جز اينكه بعد از من پيامبري نيست و اين حديث را سند خـلافت بلافصل علي (ع ) ذكر كرده مي دانيم - و در تواريخ مشهور آمده است كه هارون در زمان خـود مـوسي (ع ) از دنيا رفت , بنابراين تشبيه به هارون , اثبات نمي كند كه علي (ع ) بعد از پيامبر (ص ) جانشين او باشد
جـمـله جز اينكه بعد از من پيامبري نيست پاسخ اين ايراد را به خوبي مي دهد ,زيرا اگر گفتار پـيـامـبـر (ص ) كه مي گويد تو به منزله هارون نسبت من هستي مخصوص به زمان حيات پيامبر (ص ) بـود جـمله الا انه لا نبي بعدي ( جز اينكه بعد از من پيامبري نيست ) هيچ لزومي نداشت زيـرا وقتي سخن مخصوص به زمان حيات پيامبر (ص )باشد , درباره بعد از او سخن گفتن كاملا نـامـنـاسـب اسـت ( و بـه اصطلاح اين استثناءجنبه منقطع پيدا مي كند كه بر خلاف ظاهر كلام مـي بـاشد ) بنابراين وجود اين استثناءبه خوبي نشان مي دهد كه گفتار پيامبر (ص ) ناظر به زمان بـعـد از مـرگ او نيز بوده است , منتها براي اينكه اشتباه نشود و كساني علي (ع ) را به نبوت بعد از پـيـامـبـربـرنـگـزينند , مي فرمايد : تو همه اين مقامها را داري ولي بعد از من پيامبر نخواهي بود , بـنابراين مفهوم كلام پيامبر (ص ) اين مي شود كه تو تمام مقامات هارون راداري نه تنها در حيات مـن بـعـد از وفـات مـن هم اين مقامها ادامه خواهد يافت ( جزمقام نبوت ) و به اين ترتيب روشن مي شود كه تشبيه علي (ع ) به هارون از نظرمقامات است نه از نظر مدت ادامه اين مقامات هارون نـيـز اگـر زنده مي ماند مسلما هم مقام جانشيني موسي را داشت و هم مقام نبوت را و با توجه به ايـنـكـه هـارون طـبق صريح قرآن هم مقام وزارت و معاونت موسي (ع ) را داشت و هم شريك در رهـبـري ( تـحـت نـظـر موسي ) بود و هم پيامبر بود تمام اين مقامات به جز نبوت براي علي (ع ) ثـابـت مي گردد حتي بعد از وفات پيامبر (ص ) به گواهي جمله الا انه لا نبي بعدي ( جزاينكه بعد از من پيامبري نيست )

تفسير نمونه ج 6 ص 351
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.