-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7323)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1485)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1373)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1366)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(930)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(875)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(828)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(763)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(702)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(666)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39975 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

اگر انتساب امام صادق(ع) از طرف مادر به ابوبكر صحيح باشد فضيلتي براي ابوبكر نيست؟
راي اينكه جواب اين سؤال روشنتر شود، به آنچه در زير مي آيد توجه كنيد: {Tنسب ابوبكر:T} نام ابوبكر در جاهليت عتيق بود. پدرش ابوقحافه عثمان است، {V(سيره ابن هشام، ج 1، ص 266، چاپ مصر) V}. مادرش امّ الخير سَلْمي است. سَلْمي دختر صخر بن عامر مي باشد، {V(تاريخي طبري، ج 2، ص 615، چاپ بيروت) V}. زنان و فرزندان ابوبكر: ابوبكر دو زن در جاهليت گرفته بود و دو زن پس از مسلمان شدن. آن دو زن كه در جاهليت گرفته بود عبارتند از: قتيلة دختر عبدالعزيّ، ام رمان دختر عامر. از قتيله براي ابوبكر، عبداله و اَسْماء به دنيا آمد. و از ام رومان، عبدالرحمن و عايشه به دنيا آمدند زناني كه پس از آمدن اسلام همسر ابوبكر شد عبارتند از: اسماء بن عميس، حبيبة بنت خارجة. اسماء بنت عميس كه پيش از ابوبكر همسر جعفر بن ابي طالب بود، براي ابوبكر، محمد را به دنيا آورد و حبيبه پس از مرگ ابوبكر دختري به نام امّ كلثوم زاييد، {V(تاريخ طبري، ج 2، ص 615، چاپ بيروت) V}. {Tنسب امام صادق(ع):T} مادر حضرت امام صادق(ع) امّ فروه است. اين امّ فروه دختر قاسم است و قاسم پسر محمد و محمد پسر ابوبكر است و به اين ترتيب مادر امام صادق از طرف پدر به ابوبكر رسيد و مادر ام فروه اسماء است و اسماء دختر عبدالرحمن و عبدالرحمن پسر ابوبكر و به اين ترتيب از طرف مادر هم به ابوبكر رسيد. با اين حساب مادر امام صادق(ع) هم از طرف پدر و هم از طرف مادر به ابوبكر مي رسد، {V(اصول كافي، ج 1، ص 472، چاپ آخوندي) V}. در اينجا بايد به يك نكته اساسي توجه شود و آن اين است: از ديدگاه اسلامي، ملاك خوبي و بدي، خويشاوندي نيست بلكه ملاك خوبي انسانها ارزشهاي اسلامي و معنوي است. اگر كسي فرزند پيامبر باشد ولي ارزشهاي اسلامي در او نباشد، اهل آتش خواهد بود و اگر داراي ارزشهاي معنوي باشد اهل بهشت مي گردد. پسر نوح(ع) اهل آتش است با اينكه پدرش پيامبر است. عموي پيامبر اسلام ابولهب، اهل آتش است با اين كه پيامبر اسلام خويشاوند اوست. بنابراين آنچه مهم است رعايت تقوا و التزام به دستورات خداوند و پيامبر(ص) مي باشد. چنانچه محمد بن ابي بكر از خواصّ حضرت علي(ع) و داراي مقام بسيار بزرگ است، {V(خلاصه علام، ص 138، بخش اول) V}. محمد بن ابي بكر و عمار بن ياسر راضي نبودند در هيچ كجاي جهان، خدا معصيت شود، {V(جامع الروات، ج 2، ص 45) V}. ام فروه نيز زني بود بسيار با ايمان و با تقوي و جزو محسنان به شمار مي رفت، {V(اصول كافي، ج 1، ص 472، ح 1) V}. نمودار:

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.