-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3553)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1268)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1238)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1212)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(767)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(658)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(615)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(611)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(505)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(462)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40016 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا مسلمانان در سقيفه جهت انتخاب خليفه به دليل شرعي متكي بودند يا به اسلوب و روش جاهلي؟
گاهي به نظر ميرسد كه آنان در اين قسمت به دليل شرعي متكي بودند، به گواه اينكه آنها گاهي با خود پيامبر اكرم نيز بيعت ميكردند، ولي اگر كمي دقت كنيم، ميبينم اين بيعت، بعد از اقرار به نبوت و قبول حاكميت آن حضرت انجام ميگرفت و اين بيعت به مثابه اظهار اخلاص و اعلان وفاداري و تجديد عهد و قبول فرمان او در جنگها و وقايع مهم بود، نه اينكه با اين بيعت ميخواستند، آن حضرت را براي رهبري تعيين كنند، زيرا او از طرف خداوند براي اين مقام تعيين شده بود و ديگر احتياج به بيعت مردم نداشت .
از اين جهت بايد گفت، شيوهاي كه با آن در سقيفه، خليفه تعيين گرديد، شيوهاي بود كه در دوران قبل از اسلام، در ميان آنان مرسوم بود و آنان در ايام جاهليت وقتي ميخواستند، براي خود رئيسي بگمارند، با يك نفر بيعت ميكردند و معناي اين بيعت اين بود، كه اين شخص را بهعنوان رئيس نصب كردند.
بهترين دليل بر اينكه تعيين خليفه، با آن روشي كه در سقيفه انجام پذيرفت، مطابق با اسلوب و روش عرب جاهلي بود كه در دوران قبل از اسلام، به آن عمل ميكردند، اين است كه آنان در تعيين خليفه، به آن شرايطي كه در حاكم اسلامي معتبر است، ابداً اعتناء و توجهي نداشتند و در صحيح نشاندادن كار خود در وقت لازم، به آيات قرآن، مثل آيات شورا و مشورت و يا آياتي كه مشتمل بر كلمه «بيعت» است، استناد ننمودند.
بلكه هر دو گروه كه بهخاطر نيل به قدرت با هم نزاع ميكردند و در اين رابطه سخناني كه ميگفتند و به اصولي كه استناد ميجستند، هيچ ارتباطي با تعاليم اسلام نداشت، مانند: برتري نسب و يا كمك كردن به پيامبر و امثال آن مثلا مهاجر، وقتي كه ادعاء ميكند كه خلافت بايد در دست آنها باشد، بر اين استناد ميكند كه رسول خدا خود از قريش است، و در مقابل اين، انصار هم بر شايستگي خود به خلافت، با اين استدلال ميكردند كه آنان به پيامبر پناه دادهاند و به او ياري نمودهاند و جان و مال و اولاد خود را در راه او فدا كردهاند.
معلوم است آنچه كه به آن استناد ميكردند و به آن استدلال مينمودند روي ملاك و ضابطه اسلامي نبوده است.

مباني حكومت اسلامي
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.