-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3597)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1271)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1241)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1220)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(769)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(673)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(623)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(617)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(514)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(462)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40078 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا براي پيامبر قلم وكاغذنياوردند تا موضوع ولايت را مطرح نمايد و اينكه مردم گفتند پيامبر ? هزيان مي گويد چقدر موثق است؟
اول عمرگفت كه پيامبر? هزيان ميگويدوبعدسروصدابالاگرفت اما دراين زمينه كتابهاي زيادي از شيعه و سني نقل شده است .
1-كتابهاي صحيح مسلم و صحيح بخاري اين قضيه را نقل كرده اند كه هر دو كتاب از خود اهل سنت است با آدرسي دقيق و كتابهايي ديگر هم از شيعه نقل شده پيامبر ? فرمودند«: هُلّم اكتُب لَكم كتاباً لا تضلّوا بعده» يياوريد تا براي شما نوشته اي بنويسم كه پس از من هرگز گمراه نشويد
عمر گفت درد بر او غلبه كرده قرآن نزد شما است كتاب خدا ما را كفايت ميكند بعد بين افراد اختلاف وسروصدا بالا گرفت پيامبر ? به آنها فرمود برويد بيرون .
2-در مورد ديگر بعد از درخواست پيامبر عمر گفت :( اِنّ النبي يهجْر يا غلبت عليه الوجع) پيامبر درد بر او غلبه كرده و هزيان ميگويد.
3-دكتر تيجاني در كتاب اهل سنت واقعي ميگويد(لازم به ذكر است كه ايشان سني مذهب و اهل بوسني بودندودر دهه 60 به شيعه گرويدند و در حال حاضر هم در فرانسه زندگي ميكنند )كه اين قضيه در شب پنجشنبه هم نقل شده چون رحلت پيامبرشب پنجشنبه بودنقل كرده پيامبر فرمود براي من قلم و كاغذ بياوريد تاچيزي بنويسم كه گمراه نشويد آنها گفتند پيامبر هزيان وياوه مگويند.
4-ابتوني بدواتٍ و بياضٍ لاُكتُب لكم كتاباً لن تضلوا بعدي :قلم و كاغذبراي من بياوريد تا براي شما مطلبي بنويسم كه هيچ گاه گمراه نشويد.فقال عمر:دعوالرجل فاٍنه ليهجرحسبنا كتاب الله: رها كنيد اين مرد را او هزيان ميگويد (پناه به خدا ميبرم از ترجمه اين عبارت)
5-عين حديث قبلي را مرحوم علامه طباطبائي در كتاب شيعه در اسلام در پاورقي بخش اول بيان ميكند.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1-جزء چهارم صحيح مسلم كتاب مريض : به نقل از كتاب المواجعات سيد شرف الدين نامه 86
2-كتاب مسند احمد ص 335 كتاب مريض : به نقل از كتاب المواجعات سيد شرف الدين نامه 86
3-صحيح بخاري ج 5 ص 137صحيح مسلم ج 7 ص 123 تاريخ طبري ج 3 ص 193 نقل از اهل سنت واقعي ص 43
4-نقل از شبهاي 1پيشاور ص 658
5-تاريخ طبري ج 2 ص 436 صحيح مسلم ج 5 صحيح بخاري ج 3 شيعه در اسلام پاورقي ص 29

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.