-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3555)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1268)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1238)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1213)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(767)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(662)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(615)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(611)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(507)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(462)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40114 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

گواه حقانيت پيامبر اسلام چيست ؟
پـيـامـبـر عـزيـز اسـلام (ص ) بـيـش از مقدار ضروري , گواه و معجزه داشت , آنانكه درزمان او مي زيستند يا كسانيكه پس از او آمدند , راستي او را به خوبي مي تواننددريابند چرا كه :1 - پيامبران گذشته مردم را به آمدن پيامبر اسلام (ص ) و ويژگيهايش نويد داده بودند . بشارت هايي روشن در كتابهاي مذهبي آنان - از قبيل تورات و انجيل - وجودداشت كه مي توانست به تنهايي معرف آن گرامي باشد , چنانكه قرآن كريم آشكارامي فرمايد اهل كتابهاي آسماني پيامبر عـزيـز اسـلام را مـي شـناختند بدانگونه كه فرزندان خويش را ( الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يـعـرفون ابنائهم 000 ) (1)اگر در كتابهاي مذهبي يهود و نصاري - در زمان محمد (ص ) - چنين نويدهايي وجودنمي داشت , دشمنان اسلام از پاي نمي نشستند و براي نابودي رسالت او نسخه هاي انجيل و تورات را مي آوردند و ثابت مي كردند چنان بشاراتي در آن كتابها وجود ندارد . تاريخ گواه است كه آنان همه راهها را در مخالفت با حضرت محمد (ص ) پيمودنداما اين راه سهل و سـاده را نـپـيـمودند و اين خود مي رساند كه نويدهاي فراواني دركتاب - مذهبي آنان نسبت به پيامبر اسلام (ص ) موجود بوده است . 2 - پيامبر عزيز (ص ) درس نخوانده و استاد نديده و به اصطلاح ( امي ) بود . قرآن كريم به اين موضوع تصريح كرده است (2) او در محيط نامساعد عربستان زندگي مي كرد اما در عـين حال قرآن را كه شامل حقايق و معارف و اصول برنامه زندگي واسلوب بي نظيري است , آورد و بـه جـهان عرضه داشت كه از همان آغاز درخشيد و نظردانشمندان را به خود جلب كرد و همه به عظمت و بلندي آن اعتراف كردند و مي كنند . پـيامبر اسلام (ص ) , اين درخشش عظيم را معجزه جاويد خود ناميد و در چند جاي قرآن از سوي خدا ماموريت يافت از مردمي كه در آسماني بودن اين كتاب شك و ترديدداشتند بخواهد نظير آنرا بياورند كه از نظر محتوا شامل چنين حقايق بلندي باشدو نيز از نظر صورت و لفظ , اعجاز كند . در سـوره بـقـره در اين مورد مي فرمايد :( و ان كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا فاتوا بسوره من مـثـلـه و ادعـوا شـهـداءكـم مـن دون اللّه ان كـنتم صادقين فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس و الحجاره اعدت للكافرين ) (3) اگر در آنچه بر عبدمان - محمد -نازل كرديم شك داريد , يك سوره مانند آنرا بياوريد و اگر راست مي گوييد جز خدا ,ياران خويش را بخوانيد - تا شما را ياوري كنند - و اگر نكرديد , كه هرگزنخواهيد كرد , از آتشي كه هيزمش مردم و سنگ و براي كافران آماده شده است بترسيد . امـا از هـمـانـدم تـاكنون همچنان كه قرآن در آغاز خبر داد بشر نتوانسته است حتي نمونه يكي از سوره هاي كوچك را بياورد تا توان مقابله و هماوردي آنرا داشته باشد . نـه تـنـهـا درس نـخـوانـده ها نمي توانند چنين گامي بردارند و به فكر اين موضوع بيفتند , بلكه دانـشـمـندان پس از گذشت قرنها و به دست آوردن نتيجه افكارپيشينيان باز به چشم دل و سر مي نگرند كه قرآن در ميان همه گفته ها و گفته هامي درخشد و مي بالد و بشر از آوردن مانند آن ناتوانست و از نظر محتوا و اسلوب جمله بندي و تركيب معجزه يي بي نظير است . دربـاره اعـجـاز قرآن بسيار كتاب نوشته شده است نويسندگان و دانشمندان بزرگ ازجهت هاي مختلف در اعجاز قرآن بحث كرده اند . خوانندگان مي توانند تفصيل اين موضوع را در آن كتاب ها بخوانند . (4)3 - صدها معجزه از پيامبر اسلام (ص ) در كتاب هاي تاريخ و حديث نقل شده و برخي از آنها در خود قرآن آمده است از قبيل ( شق القمر ) در اول سوره انشقاق و ( معراج ) در اول سوره اسراء اين مـعـجـزات چـنان زياد است كه هر كسي بخواند ,به رسالت و پيامبري حضرت محمد (ص ) ايمان مي آورد و ترديدي براي او باقي نمي ماند . 4 - پـيشگويي هاي پيامبر اسلام (ص ) نسبت به آينده اسلام و آمدن دوازده امام (ع )از خاندان پاك خـود (5) و جـنـگ جـمـل و صـفين و قتل عمار (6) و حادثه كربلا (7) وديگر چيزها كه به وقوع پيوست , خود به تنهايي كافي است كه گواه راستي آن گرامي باشد . كـوتـاه سخن آنكه نشانه هاي راستي پيامبر اسلام و معجزه هاي او از همه پيامبران بيشتر و روشنتر اسـت و هـر كـس به پيامبران به خاطر اعجاز و نشانه هاي راستي ايمان آورده است , به پيامبر عزيز اسـلام بـايـد بـيشتر و پيشتر ايمان بياورد , زيرا گذشته از معجزات بسيار , معجزه جاويد او يعني قرآن كريم در اختيار همگان است وروز بروز درخشش آن بيشتر مي شود .

بيست پاسخ
هيئت تحريريه موسسه در راه حق 1 - سـوره بـقـره آيه 2146 - سوره اعراف آيه 158 و سوره عنكبوت آيه 348 - سوره بقره آيه 23 و 424 - به كتاب مرزهاي اعجاز - قرآن و آخرين پيامبر و غيره مراجعه شود . 5 - منتخب الاثر ص 6140 - اسدالغابه ج ص 47 - 32 تاليف ابن اثير متو

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.