-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3685)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1275)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1249)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1226)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(770)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(686)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(635)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(621)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(523)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(466)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40194 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا مي توان با وجود آياتي كه علم غيب را ويژه ي خدا قرار مي دهد و خود پيامبر((صلي الله عليه وآله)) در آن آيات نفي علم غيب از خويش مي كند، به پيغمبر((صلي الله عليه وآله)) نسبت علم غيب داد؟
اگر منظور از علم غيب دانايي به غيب به طور استقلال و بدون افاضه ي از ناحيه ي خدا باشد مسلماً پيامبر((صلي الله عليه وآله)) داراي چنين علم غيبي نيست زيرا پيامبر((صلي الله عليه وآله)) در اصل وجود و هستي و تمام شئون هستي ممكن و محتاج و نيازمند به خداست و هيچ چيز از خودش ندارد و اگر كسي معتقد باشد كه پيامبر((صلي الله عليه وآله)) اين گونه علم غيب را داراست مشرك مي باشد. ولي اگر منظور دانستن غيب به تعليم و افاضه ي الهي باشد اين اعتقاد نه تنها اشكالي ندارد بلكه آيات قرآن آن را اثبات مي كند و ما نبايد در استفاده ي از آيات قرآن به برخي آيات توجه كرده از برخي ديگر غافل شويم صحيح است كه در برخي آيات علم غيب منحصر به خدا قرار داده شده است و در برخي ديگر خطاب به پيامبر((صلي الله عليه وآله))مي فرستاد:«قل لااملك لنفسي نفعاً و لاضراً الا ماشاءالله و لو كنت اعلم الغيب لا استكثرت من الخير و ما مسني السو»(1).
ولي در پاره اي ديگر از آيات وارد شده كه خداوند رسولش را از غيب مطلع مي سازد مانند اين آيه «و ما كان الله ليطلعكم علي الغيب و لكن الله يجتبي من رسله من يشاء;چنين نيست كه خدا شما را بر غيب آگاه سازد ولي خدا از فرستادگان خويش هركه را بخواهد برمي گزيند».
و مانند اين آيه«عالم الغيب فلايظهر علي غيبه احداالا من ارتضي من رسول ;(3) داناي
ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره اعراف، آيه 188.
(2)2 - سوره آل عمران، آيه 179.
3 - سوره جن، آيه 26.

ـ5ـ
غيب، پس آگاه نمي سازد برغيب خود كسي را مگر آن را كه به پسندد از رسول و فرستاده».
اين آيات دليل است كه خداوند غيب را به پيامبر((صلي الله عليه وآله)) تعليم فرموده است و براساس اين آيات مي توان گفت كه منظور از علم غيب در آياتي كه شما در نظر داريد علم غيب ذاتي و استقلالي است كه در آغاز نامه توضيح داديم يعني پيامبر((صلي الله عليه وآله))داراي علم ذاتي نيست و اين گونه علم غيب ويژه اي خداوند است و منافات ندارد كه اگر خدا بخواهد از علم خويش طبق تصريح آيات اخير به پيامبرش تعليم فرمايد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ6ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.