-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7339)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1493)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1389)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1377)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(939)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(887)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(772)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(706)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(688)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40221 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

دزدي حرام است يا حلال؟ آيا زماني و جايي هست كه حلال باشد؟ اگر هست، پس توصيه هاي اخلاقي آن چگونه است؟ آيا احترام به پدر و مادر هميشه ممدوح و خوب است يا زماني هست كه بي احترام به پدر و مادر خوب است؟ اگر پاسخ مثبت است، پس چرا پيامبر(ص) توصيه به نيكي و احترام به والدين مي كند؟

آيا اين حكم مطلق است يا نسبي؟،مطلق است و نسبي نيست، چون معناي نسبي اين است كه اگر در جامعه اي دزدي زشت شمرده شد، بگوييم آن زشت و حرام است، ولي اگر آن را روا دانست، بگوييم دزدي اشكالي ندارد. عقل اين سخن را نمي پذيرد و مي گويد دزدي بد است، خواه مردم زشت بشمارند و خواه زشت نشمارند. ليكن ممكن است در موقعيتي با وجود قانون اهم و مهم و وجود مصلحتي كه مفسده را نابود كند، گفته شود كه آدمي مجاز است به آن تن دهد، مثلاً شوهر وظيفه دارد نفقة زن و فرزندان را بدهد. حال اگر شوهر به وظيفة خود عمل نكرد و همسرش در خانه مستأصل شد و چاره اي جز اين نداشته باشد كه از مال همسرش حق خود را بردارد، هم عقل و هم شرع آن را روا مي شمارد. ممكن است در بَدْو نظر اين را دزدي بدانيم و بگوييم اين حكم استثنا خورده است، ولي با دقت بيشتر مي گوييم اين دزدي نيست، بلكه تقاص است و او حق خويش را مطالبه مي كند.

با توجه به اين سخن، فقيهان گفته اند: در هنگام تقاص مستحب يا واجب است اين دعا خوانده شود: اللهم إنّي آخذٌ هذا المال مكان مالي الذي اخذه منّي، و إنّي لم آخذ الذي اخذتُه خيانةً و لا ظلماً؛[34] خدايا، اين مالي را كه من بر مي دارم، به جاي مال خودم است، نه اين كه من به ظلم و خيانت رو آورده ام.

پس دزدي حرام است مطلقاً و بسته به نظر مردم نيست. دليل اين سخن عقل و وجدان است.

احترام به پدر و مادر: عقل و شرع احترام به پدر و مادر را به صورت مطلق خوب، اخلاقي و لازم مي داند. در اين هيچ استثنايي وجود ندارد.

در روايت آمده است كه نيكي به پدر و مادر، وفاي به عهد و اداي امانت احكام قطعي هستند و در اين ها هيچ استثنايي وجود ندارد.[35] حتي اگر پدر و مادر مشر و يا فاجر باشند، نيكي به آنان لازم است.[36]

اما بايد دقت نمود كه نيكي به پدر و مادر غير از اطاعت آنان در معصيت است.

اگر در امور معصيتي نبايد از پدر و مادر اطاعت نمود، اين نه بي احترامي به پدر و مادر است، بلكه رعايت حرمت كسي است كه از پدر و مادر بيشتر بر ما حق دارد و آن خداي بزرگ است. به همين جهت در روايت آمده است: لاطاعة لمخلوق في معصيه الخالق؛ [37] براي اطاعت از مخلوق نبايد به معصيت خدا رو آورد.

پس لزوم نيكي به پدر و مادر مطلق است. هم عقل و وجدان بر اين گواه است و هم قرآن و روايات اسلامي. در اين جا استثنايي وجود ندارد تا سؤال شود كه چرا پيامبر(ص) آن را بيان نكرده است، بلكه تصريح نمودند كه اين حكم استثنا ندارد. مسئله اطاعت يا عدم اطاعت غير از احترام گذاشتن است.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.