-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7325)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1487)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1374)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1369)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(933)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(879)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(764)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(703)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(672)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40222 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

پيامبر(ص) بعد از فتح مكه (دقيقاً) چه كساني را عفو نمود؟

واقعيت آن است كه نمي توان دقيقاً مشخص نمود كه پيامبر اسلام(ص) چه كساني را مورد عفو قرار داد؛ زيرا پيامبر(ص) بعد از فتح مكه همة قرشيان (به جز چند نفر) را عفو نمود[1] و فرمود: شما مردم هموطنان بسيار نامناسبي بوديد. رسالت مرا تكذيب كرديد، و مرا از خانه ام بيرون ساختيد و در دورترين نقطه كه من به آنجا پناهنده شده بودم؛ با من به نبرد برخاستيد، ولي من با اين همه، جرايم همة شما را بخشيده و بند و بردگي را از پاي شما باز مي كنم و اعلام مي نمايم كه برويد دنبال زندگي خود. همه آزاديد.[2]

در فتح مكه تعداد زيادي از قريشان در جنگ شركت كرده بودند، و برخي ديگر گرچه در جنگ حضور نداشتند، ولي زمينه و بستر جنگ، با پيامبر(ص) را فراهم كرده بودند و هر كدام به نحوي در جنگ نقش داشتند. مشخص نمودن تك تك دشمناني كه مورد عفو قرار گرفته اند، مبتني بر آن است كه همة افراد دشمن توسط مورخان شناسايي شوند، و حال آن كه اين امر به شكل دقيق و كامل منتفي است، زيرا تعداد دشمنان زياد بوده و اكثر آنان چهره هاي شاخصي نبوده اند. بر همين اساس مورّخان و سيره نگاران تنها مشخصات و اسامي افرادي را كه مورد عفو پيامبر(ص) قرار نگرفتهاند، بيان كرده اند.[3] و اسامي افرادي را كه مورد عفو قرار گرفته اند بيان نكرده اند و اين بدان جهت بوده كه ذكر تعداد افرادي كه مورد عفو قرار گرفته بودند (با تمام مشخصات آنان) معيّن نبوده است. از سوي ديگر نياز نبوده است كه تك تك افراد مورد بررسي قرار گيرند. البته مورّخان به تدوين و تبيين زندگينامة برخي از سران قريش (كه شخصيت هايي مهم بوده و ميان مردم از موقعيت سياسي و اجتماعي برخوردار بودند) پرداخته اند. از جمله: عبدالله بن سعد بن ابي مسرح، هبّار بن أسود بن مطلّب بن اسد، صفوان بن أميّه بن خلف جمحي و عكرمه بن ابي جهل.[4]

[1] الكامل في التاريخ، ج 2، ص 249 - 252؛ تاريخ طبري، ج 2،ص 333؛ مغاي واقدي، ج2، ص 821؛ تاريخ پيامبر اسلام، ص 561 به بعد.

[2] فروغ ابديت، ج 1 - 2، ص 337 - 338.

[3] تاريخ طبري، ج 2، ص 327؛

[4] ابراهيم آيتي، تاريخ پيامبر اسلام، ص 562 - 564.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.