-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40267 شنبه 2 فروردين 1399 آمار بازدید:32

چرا زماني كه كل قرآن در شب قدر بر پيامبر (ص) نازل مي شود، چندان منقلب نميشود، ولي زماني كه در روز مبعث، يك سوره بر پيامبر (ص) نازل مي شود، آن چنان منقلب ميشود؟
منقلب شدن پيامبر در شب قدر بود كه به تعبير مرحوم علامة طباطبايي همة قرآن در شب قدر بر قلب مبارك پيامبر نازل مي شد.1[1] كه مقصود حقيقت و جوهرة قرآن منهاي الفاظ و مفاهيم تكراري بود. قرآن يك نزول دفعي دارد و يك نزول تدريجي. نزول دفعي ، نزول مفهوم و حقيقت قرآن بود و نزول تدريجي در طي 23 سال در شب بعثت آمدن جبرئيل امين همراه با وحي الهي و خواندن آيات سورة علق بود. كه موجب انقلاب روحي پيامبر شد. آن بزرگوار زياد يا كم در تمامي زمان هايي كه وحي نازل مي شد ، براي حضرت ايجاد مي شد، منتهي در روز بعثت، حالت اضطراب و خستگي فوق العاده، محسوس ترو بيش تر بود، زيرا پيامبر گرامي براي اولين بار با فرشتة امين الهي روبرو شده بود. اين اضطراب تا حدي طبيعي است و منافاتي با يقين و اطمينان او به درستي آنچه به او ابلاغ شده ندارد، زيرا روح هر اندازه توانا باشد و بادستگاه غيب و عوالم روحاني بستگي داشته باشد، باز در آغاز كار، وقتي با جبرئيل ايمن كه تا حال با او رو برو نشده است، آن هم در بالاي كوه و به تنهايي، اضطراب و وحشتي به او دست مي دهد. بعداً اين اضطراب عادي تر گرديد.[2]بنابراين دليلي نداريم هنگام نزول دفعيِ حقايق قرآني، پيامبر انقلاب حال پيدا نكرده باشد.1[1] ترجمة تفسير الميزان ، ج 20، ص 763، بنياد علمي و فرهنگي علامه طباطبايي.2[2] آيت الله جعفر سبحاني، فروغ ابديّت ، ج1، ص 218 ـ 229.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.