-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7339)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1493)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1389)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1377)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(940)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(887)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(772)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(706)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(688)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40326 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چرا سورة هود، نبأ، واقعه و مرسلات پيامبر اكرمرا پير كرد؟ علت را بيان كنيد؟

خداي متعال در آيه 112 سورة هود خطاب به پيامبراسلامميفرمايد: پس همانگونه كه فرمان يافتهاي، استقامت كن، و نيز كساني كه با تو به سوي خدا آمدهاند (بايد استقامت كنند) و طغيان نكنند، كه خداوند آنچه را انجام ميدهيد ميبيند.

در تفسير مجمع البيان از ابنعباس روايت شده: هيچ آيهاي شديدتر و مشكلتر از اين آيه بر پيامبر9 ناز نشد; لذا هنگاميكه اصحاب از آن حضرت پرسيدند: چرا به اين زودي موهاي شما سفيد و آثار پيري نمايان شده است؟ فرمود: مرا سوره هود و واقعه پير كرد.(مجمع البيان، طبرسي، ج 3، ص 227، دارالمكتبة الحياة، ذيل آيه.)

يادآوري ميشود كه آيه ياد شده شامل چند دستور مهم است: استقامت و پايداري براي خدا ; رهبري و مبارزه در مسير حق و عدالت.(ر.ك: تفسير نمونه، آيتاللّهمكارم شيرازي و ديگران، ج 9، ص 258 و 259، دارالكتب الاسلامية.)

چنانكه در برخي روايات نيز وارد شده است كه پيامبر9، فرمودند: پير كرد مرا سورة هود، براي خاطر اين آيه و اشاره فرمودند به آية ]هود، 112[ و با آنكه شبيه اين آيه ]بدون و من تاب معك[ در سورة شوري نيز وارد شده است، ولي حضرت فقط نام سورة هود را ميبرند; اين براي آن است كه خداي تعالي استقامت امت را نيز از ايشان خواسته است و حضرت بيم آن داشت كه مأموريت انجام نگيرد و گرنه خود آن حضرت استقامت داشت.(چهل حديث، امام خميني، ص 172، نشر مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام.)

از طرف ديگر، مضامين اغلب آياتِ اين چهار سوره، دربارة آغاز قيامت و كيفيّت حساب و كتاب و عذابهاي الهي در روز رستاخيز است بهگونهاي كه سورة نبأ ـ در آغاز سوره ـ از حادثة بزرگ ]نبأ عظيم[ ياد ميكند كه منظور، روز قيامت است.

همچنين در سورة واقعه، اخبار تكاندهندهاي از حوادث هولناك و مجازات مجرمان در روز قيامت آمده است و لحن سورة مرسلات نيز، مشابه سه سورة ديگر است كه خداوند مطلب خود را با قسمهاي شديد شروع ميكند و وعدة وقوع حتمي قيامت را ميدهد و چند بار بعد از هر فراز از سخنان خود ميفرمايد: وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِين; واي بر تكذيبكنندگان، در آن روز. (آيات: 15، 19، 24، 28، 34، 40، 45، 47، 49); چنانكه برخي از مفسّران گفتهاند: يكي از علّتهايي كه اين چهار سوره، سبب پيري زودرس در پيامبر9 شدند، همين معاني است; چون خود پيامبر9، اهل يقين بود، گويا اين حوادث را با چشم خود ميديد و براي او فراتر از يك خبر بود; به همين جهت بيشتر بر او تأثير ميگذاشت; از طرف ديگر، چون ايشان، پيامبر رحمت بود و تحمّل عذاب امّت خود را نداشت، وقتي از طريق اين آيات مطلع ميشد كه عدهاي از امّت او بر اثر گمراهي، به اين عذابها گرفتار ميشوند، رنج ميبرد; مانند رنج بردن پدري كه فرزندش، بر اثر خطايي كه مرتكب شده، پيش چشمش شكنجه و عذاب شود. اين مسئله نيز، سبب ناراحتي و نگراني بيش از حدّ پيامبر9 ميشد و اين چند چيز روي هم، باعث شدند تا پيامبر، زودتر از موعد طبيعي پير شوند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.