-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3563)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1270)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1240)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1218)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(767)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(668)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(617)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(616)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(510)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(462)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40378 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

اگر قرآن كريم به شهود پيامبراكرمرسيده و حضرت از سختي حفظ قرآن بينياز بوده آيا براي ديگران نيز مقدور است كه بدون نياز به راههاي مرسوم حفظ قرآن به مرحله كشف و شهود قرآن برسند؟

آري حافظ قرآن شدن و يا قدرت پيدا كردن بر قرائت آن، بدون استاد و معلم امري ممكن است كه خداوند به برخي بندگان شايسته خود عنايت ميفرمايد.

افراد زيادي بدين امر نايل آمدهاند كه در ذيل به دو مورد اشاره ميكنيم:

1. زاذان كه كنيهاش ابوعمره فارسي است و در زمان حضرت عليزندگي ميكرد. به او گفتند: تو قرآن را از حفظ ميخواني. بگو ببينيم نزد چه كسي آموختي؟ زاذان خنديد و گفت: من در جواني صورت زيبا و صداي خوبي داشتم و همواره شعر، غزل و تصنيف ميسرودم. روزي حضرت اميرمؤمنانبه من فرمود: اي زاذان! چرا قرآن نميخواني، گفتم: چگونه قرآن بخوانم كه به خدا قسم جز سوره قل هو الله احد كه در نماز ميخوانم، سوره ديگري بلد نيستم. اميرمؤمنان در گوش من سخن گفت و فرمود: دهانت را باز كن. او آب دهان مبارك خود را به دهان من ريخت و به خدا قسم قدمي بر نداشته بودم كه ديدم تمام قرآن، با اعراب و تجويدش، در سينه من نقش بسته و حفظ شدهاست.(سرگذشتهاي تلخ و شيرين قرآن، غلامرضا نيشابوري، ج 3، ص 243، انتشارات جمالالدين اسدآبادي.)

2. شخصي به نام حاج علي آقا ميگويد: من در طفوليت به مكتب نرفتم و بيسواد بودم. در اوان جواني سخت آرزو داشتم قرآن مجيد را بخوانم تا اينكه به حضرت وليعصرغ متوسل شدم و خواندن قرآن را ياد گرفتم. نامبرده در مجلس قرائت قرآن شركت و اشتباهات ديگران حتي قاريان قرآن را اصلاح ميكرد.(همان، ج 2، ص 106.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.