-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7330)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1491)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1378)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1376)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(937)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(881)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(768)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(705)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(679)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40379 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

منظور از وحي لدني چيست؟

وحي پيام پنهاني است كه به صورت اشاره و با سرعت انجام ميگيرد.(مفردات، راغب اصفهاني، ص 858، دارالقلم دمشق.)واژة وحي در قرآن كريم به چند معنا آمده است; از جمله:

1. اشارة پنهاني: چنان كه دربارة حضرت زكريا7 در قرآن آمده: فخرَجَ عليَ قومِه مِنَ المِحراب فأوحيَ إليهم?گن سبّحوا بُكرةً و عَشيّاً; (مريم،11) او از محراب عبادتش به سوي مردم بيرون آمد، و با اشاره به آنها گفت: ]به شكرانه اين موهبت،[ صبح و شام خدا را تسبيح گوييد.

2. هدايت غريزي: يعني رهنمودهاي طبيعي كه در نهاد تمام موجودات به امانت نهاده شده; چنان كه خداوند ميفرمايد: و أوحي ربّك إلي النّحل...; (نحل،68) پروردگارت به زنبور عسل وحي ]= الهام غريزي[ كرد ...

3. الهام (سروش غيبي); چنان كه قرآن كريم درباره مادر موسياز اين وحي استفاده فرموده است. (ر. ك: سوره طه، آيه 40)

4. وحي رسالي: فقط مخصوص پيامبران الهي است; چنان كه قرآن كريم ميفرمايد: نحنُ نَقصّ عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرءان; ما بهترين سرگذشتها را از طريق اين قرآن ـ كه به تو وحي كرديم ـ بر تو بازگو ميكنيم; و مسلماً پيش از اين، از آن خبر نداشتي.

قرآن كريم براي وحي رسالي سه قسم ذكر ميفرمايد; چنان كه در سورة شوريَ آيه 51، به اين اقسام اشاره شده است:

1ـ وحي مستقيم: اين نوع، القاي مستقيم وحي و بدون واسطه بر قلب پيامبر است.

2ـ خلق صوت: اين نوع با رسيدن وحي به گوش پيامبر به گونهاي كه كسي جز او نشنود ايجاد ميشود; مانند: آن كه بر حضرت موسي به ويژه در كوه طور نازل شد; به تعبير ديگر، به اين قسم از وحي تكلم از پشت پرده و حجاب ميگويند.

3ـ به وسيله و واسطه فرستادن فرشته كه وحي را به پيامبر ميرساند و پيامبر بعضي وقتها آن فرشته را ميبيند و بعضي مواقع نميبيند; اما صداي او را ميشنود; بنابراين، وحي رسالي فقط بر پيامبران الهي نازل ميشود.(ر. ك: التمهيد، آيتالله معرفت، ج 1، ص 25ـ30، انتشارات اسلامي.)

اصطلاحي به نام وحي لدني نداريم; ولي قرآن كريم كه از جانب خداوند به پيامبر اسلاموحي شده است، معاني و كلمات آن از جانب خداوند ميباشد. قرآن كريم در اين مورد ميفرمايد: الَّر كِتَـَبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَـَتُهُو ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ;(هود،1) الر اين كتابي است كه آياتش استحكام يافته، سپس تشريح شده، از نزد خداوند حكيم و آگاه.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.