-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7324)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1485)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1373)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1367)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(930)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(875)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(828)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(763)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(703)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(666)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40381 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

معجزههايي كه هنگام تولد پيامبر اتفاق افتاد، در كدام سورة قرآن بيان شده است؟

قرآن براي بيان معجزات پيامبران، يا از اين واژهها استفاده كرده: 1. آيه (اعراف، 106 ـ 108) 2. بيّنه (اعراف، 73) 3. برهان (قصص، 31 و 32) و يا به بيان مصاديق معجزات پرداخته است.(اسرأ، 88)( ر.ك: پيام قرآن، مكارم شيرازي، ج 7، ص 265 ـ 275، نشر مدرسه امامعلي بنابيطالب. )

بيشتر معجزاتي كه قرآن به آنها اشاره فرموده، مربوط به پيامبران پيشين است; امّا در مورد معجزات پيامبر اسلام، قدر مسلم و بر اساس نظر بيشتر مفسران، قرآن به سه نوع از آنها اشاره كرده كه عبارتند از: 1. شقّالقمر كه در اولين آيه از سوره قمر به آن اشاره شده است. الشقّ القمر يعني اجزاي قرص ماه از يكديگر جدا و به دو نيم شده، اين آيه، به معجزة شقّ القمر كه قبل از هجرت در مكه براساس پيشنهاد مشركان مكه انجام شد، اشاره ميكند.( ر.ك: الميزان، علامه طباطبايي، ج 19 ،ص 57 ـ 62، مؤسسه اعلمي للمطبوعات. ) 2. معراج پيامبر كه در اولين آيه از سورههاي اسرأ (بني اسرائيل) و نجم به آن اشاره شده است. خداوند، در يك شب، پيامبر را از مسجدالحرام به بيتالمقدس و از آنجا به سوي آسمانها به معراج برد.( ر.ك: الميزان، ج 13، ص 32 ; همان / مجمع البيان، علامه طبرسي، ج 6، ص 609، نشر ناصرخسرو. )

3. قرآن، خود از جمله معجزاتي است كه در بسياري از آيات از جهات مختلفي به معجزه بودنش اشاره شده است. خداوند ميفرمايد: قل لئن اجتمعت الانس والجنّ علي أن يأتوابمثل هذا القرءان لايأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيراً; (اسرأ، 88) اگر جن و انس گرد آيند تا نظير اين قرآن را بياورند، مانند آن را نخواهند آورد; هر چند برخي از آنها پشتيبان برخي ]ديگر[ باشند.

اعجاز قرآن، در حدي است كه خداوند، ديگران را به همانند آوري دعوت كرده است. ويژگي مهم اين معجزه، جاويدان بودن آن تا روز قيامت است.

برخي ديگر از معجزات و امدادهاي خداوند متعال به پيامبر اكرمعبارتنداز:

1. هلاكت استهزأكنندگان و دفع شرّ آنها از پيامبر اكرم; (حجر، 95)

2. تكثير سپاه اسلام در چشم مشركان قريش در جنگ بدر; (انفال، 43 و 44)

3. فرود آمدن فرشتگان و كمك آنها به سپاه اسلام در جنگ بدر; (انفال، 9)

و... .( ر.ك: تفسير نمونه، آيةاللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 7، ص 103 ـ 109 و 187 ـ 192، دارالكتب الاسلامية. )

امّا حوادث و اتفاقهاي غيرعادي كه در هنگام تولد حضرت محمد6 روي داد، مانند: شكافته شدن ايوان كسري و فروريختن كنگرة آن، خاموش شدن آتشكدة فارس، خشك شدن درياچة ساوه و... در قرآن نيامده است، بلكه در كتابهاي تاريخي و زندگاني پيامبر اكرمبيان شده است.( ر.ك: فروغ ابديت، استاد جعفر سبحاني، ج 1، ص 149، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.