-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3563)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1270)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1240)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1218)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(767)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(668)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(617)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(616)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(510)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(462)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40384 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا آيههاي قرآن هنگام نزول كامل بودند يا پيامبر اكرمآنها را كامل ميكرد؟

برخي از بيمار دلان احتمال دادهاند كه معاني آيات بر قلب پيامبر اكرم نازل ميشده و ايشان الفاظ و عبارات آن را تنظيم ميكردند.

اما تقريباً بر اساس عقيده همة مسلمانان و دانشمندان علوم قرآني، تمام ساختار قران، معنا و الفاظ آن، وحياني بوده و از جانب خداوند است و پيامبر اكرمهيچ گونه دخالتي در تنظيم عبارات و الفاظ قرآن نداشتهاند و تنها مأمور به ابلاغ آن به مردم بودند.

دلايل ذيل اين نظريه را تأييد ميكند:

1. تلقي مسلمانان از روز نخست نزول وحي اين بوده كه قرآن از جانب خداست و پيامبر اكرم هيچ نقشي در تكميل و تنظيم عبارتهاي آن نداشته است.

2. گستره اعجاز و تحدي قرآن، پيامبر اكرم را نيز شامل ميشود، يعني پيامبر اكرمنيز مانند افراد ديگر مخاطب اين آيات هستند وايشان نيز قادر بر آوردن چنين آيات و سورههايي نيستند.

3. قرآن كريم تصريح دارد كه همة قرآن از آن خداست و با دست وحي انجام گرفته است. در قرآن واژههايي همچون: قرائت، تلاوت و ترتيل به كار رفته است. اين واژهها، از نظر لغت عربي تنها بازگو كردن سرودة ديگران را ميرساند كه الفاظ و معاني هر دو از آنِ ديگري باشد و بازگو كننده آن را تنها تلاوت ميكند و از خود چيزي بر آن نميافزايد. آيههايي مانند: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَان...(نحل،98)، وَاتْلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّك(كهف،27) و... شاهد بر اين مدعا است.

افزون بر آن از قرآن در قرآن، به صراحت به عنوان كلام اللّه ياد شده است; وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّيَ يَسْمَعَ كَلَـَمَ اللَّه(توبه،6) اين واژه ميفهماند كه قرآن كريم، كلام خدا است نه پيامبر.

همچنين فرمايش خداوند; قرآن را به زبان عربي فرو فرستاديم صراحت دارد كه حتي الفاظ و عبارات قرآن از سوي خداوند است.

به همين جهت است كه در قرآن با كلماتي مانند قل; بگو كه خطاب خداوند به پيامبر است مواجه هستيم پيامبر اكرم براي حفظ اصالت قرآن، عيناً اين كلمات را به مردم ابلاغ كردهاند.

حاصل آن كه، آيات قرآن به طور كامل به پيامبر نازل ميشد و ايشان هيچ نقشي در تكميل آن نداشتند.( ر.ك: علوم قرآني، آيت اللّه محمد هادي معرفت، ص 57، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.