-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7322)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1484)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1370)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1364)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(929)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(874)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(826)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(757)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(700)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(656)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40430 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با توجه به آيهي 52 سوره مبارك حج، مراد از القاي شبهه شيطان در تلاوت پيامبر اكرمچيست و همچنين در آيهي 53 اين سوره، منظور از آزمايش بيماردلان و سنگدلان به وسيله القاي شبهه شيطان چه ميباشد؟

از آن جا كه اين آيهي شريفه، محور يكي از قويترين شبهات در عصمت پيامبران الهي در مقام تبليغ و رسالتشان بوده كه اساس وحي و اعتماد به كتاب خداوند را سلب ميكند و دستاويزي براي دشمنان اسلام گشته، براي تبيين اين آيه، روشن شدن برخي از واژگان آن ضروري است.

ميفرمايد: وَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَ لاَنَبِيٍّ إِلآ َّ إِذَا تَمَنَّيََّ أَلْقَي الشَّيْطَـَنُ فِيَّ أُمْنِيَّتِه;(حج،52) ريشه اصلي تمني كه از ماده مني است، به معناي تقدير و فرض كردن چيزي است و اگر به آرزو، تمني گفته ميشود، به خاطر اين است كه انسان تقدير و تصوير آن را در ذهن خود ايجاد ميكند.(مقاييس اللغة، ابن فارس، ج 5، ص 276.)

برخي از اهل لغت گفتهاند: اين واژه گاهي به معناي قرائت و تلاوت ميآيد، كه استعمال آن بسيار اندك است.

معناي آيه، بنابر معني اول (آرزو كردن) چنين است: ما هيچ رسول و پيامبري را پيش از تو نفرستاديم، مگر اين كه هر گاه آرزو ميكرد، شيطان القائاتي در آن ميكرد (و در آرزويش ميانداخت) امّا خداوند القائات شيطان را از ميان ميبرد، سپس آيات خود را استحكام ميبخشد و خداوند عليم و حكيم است.

بديهي است آرزوي يك رسول و پيامبر خدا، چيزي جز تحقق رسالت خويش و پيشرفت دين و ايمان آوردن مردم نبوده و القأ شيطان در آن آرزو، همان وسوسههايي است كه در اذهان مردم انداخته تا آنان را از ايمان باز دارد اما سرانجام خداوند آن وسوسهها و دخل و تصرفات شيطاني را زايل نموده و آيات خودش را به كرسي مينشاند ـ مؤيد اين معنا آياتي از قرآن كريم است، آياتي كه حريص بودن حضرت را بر ايمان مردم بيان ميكند. ]رجوع كنيد به: (يوسف،103); (فاطر، 8); (نحل، 37); (نوح، 7ـ9); (قصص، 56)[ كه نشانگر آرزوي حقيقي انبيأ الهي است. آياتي كه حكايت از وعدههاي دروغين و آرزوهاي شيطاني دارد ميفرمايد: شيطان به آنها وعدهها(ي دروغين) ميدهد و به آرزوها، سرگرم ميسازد در حالي كه جز فريب و نيرنگ، آنها را وعده نميدهد.(نسأ،120) ]رجوع كنيد به (ابراهيم،22).[ و در آيات مختلفي، غلبه و پيروزي رسولان الهي را حتمي اعلام فرموده. كَتَبَ اللَّهُ لاَ ?َغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِيَّ;(مجادله،21) خداوند چنين مقرر داشته كه من و رسولانم پيروز ميشويم. ]رجوع كنيد به: (انبيأ، 18 و 105); (صافات، 171ـ173); (توبه،33)[

معناي آيه، بنابراين كه تمني، قرائت و تلاوت باشد، چنين است: ما قبل از تو هيچ پيامبري و رسولي را نفرستاديم، مگر آن كه وقتي چيزي از آيات خداوند را تلاوت ميكرد، شيطان شبهههايي گمراه كننده به دلهاي مردم ميافكند و آنان را وسوسه ميكرد تا ايمان مؤمنين را فاسد سازد، ولي خداوند شبهات شيطان را باطل كرده و پيامبرش را موفق ميكرد.(با اقتباس از: تفسير الميزان، علامه طباطبايي;، ج 14، ص 391، اسماعيليان / ترجمه الميزان، مترجم سيد محمد باقر موسوي همداني، ج 14، ص 581، بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي.)

هر چند معناي اوّل مناسبتر است، ليكن در هيچ يك، از دو معنا از القاي شبهه يا القاي چيزي از جانب شيطان در تلاوت پيامبر اكرمسخني نيست.

امّا آيهي 53: لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَـَنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَض اشاره به اين است كه اصل وجود شيطان و القائات شيطاني، جزء مصالح كلي عالم است; زيرا مردم به وسيلة آن آزمايش ميشوند، و آزمايش خود از نواميس و قوانين عمومي الهي است كه در عالم انساني جريان دارد; زيرا رسيدن سعادتمندان به سعادت و اشقيأ به شقاوت خويش، محتاج اين قانون است. پس آن داستاني را كه از جانب برخي از اهل سنّت، در مورد اين آيه بافته شده (افسانه غرانيق)، توهمي بيش نيست.( رجوع كنيد به: پيام قرآن، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 7، ص 163ـ173، مطبوعات هدف / تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 14، ص 138، دارالكتب الاسلامية / معارف قرآن (راه و راهنماشناسي)، آيت اللّه مصباح يزدي، ج 4، ص 192، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني; / مفاهيم قرآن، آيت اللّه جعفر سبحاني، ج 4، ص 438، جامعه مدرسين حوزه علميه قم. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.