-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7336)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1493)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1388)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1377)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(938)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(885)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(772)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(706)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(687)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40487 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

در اين آيه (جمعه،6 و 7) آمده است كه اگر دوستدار واقعي خداوند هستيد، آرزوي مرگ كنيد و پيامبر اكرم6 فرمودند: آرزوي مرگ نكنيد. در اينباره توضيح دهيد.

پيش از پاسخ، دربارة اين نتيجهگيري شما از اين آيه كه شايد بتوان گفت كسي كه از مرگ ميترسد، دوستدار واقعي خداوند نيست. اين نكته را توضيح ميدهيم كه اين مطلب با كليت آن صادق نيست; يعني ممكن است كسي دوستدار خداوند باشد، ولي به دليل برخي غفلتها كه از او سرزده از مرگ بهراسد; مانند فرزندي كه در عين دوست داشتن پدر، از روبهرو شدن با اوبه دليل خطايي كه از او سر زده، هراس دارد.

اين كه خداي متعال در آيات متعددي از يهوديان ميخواهد آرزوي مرگ كنند و اين را دليل راستگويي آنها قرار داده (ان كنتم صادقين) به دليل ادعاهايي است كه آنها داشتهاند. آنها ادعا داشتند كه ما فرزندان خدا و دوستان خاص او هستيم نَحْنُ أَبْنَـََّؤُاْ اللَّهِ وَأَحِبَّـََّؤُه(مائده،18) و نيز ادعا داشتند كه هيچ كس وارد بهشت نميشود مگر آنكه يهودي يا نصراني باشد. وَ قَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلآمَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـَرَيَ(بقره،111) و نيز مدعي بودند كه بر فرض گنهكار بودن، جز چند روزي در آتش نخواهند بود وَ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلآ َّ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً(بقره،80) خداي متعال با چنين پيشنهادي دروغگويي آنها را بر ملا ميسازد، چه اين كه اگر كسي بداند خدا او را دوست دارد و بر فرض گناهكار بودن جز عذاب چند روزه آن هم اگر بخشوده شود، مشكل ديگري نيست، طبيعي است از آرزوي مرگ كه او را به بهشت برين ميرساند و از زندگاني دنيا و دشواريهاي آن خلاص ميكند، اجتناب نميكند.

ـ گفتة نسبت داده شده به پيامبر اسلام6 ممكن است ناظر به مسئله نفرين باشد، چه اين كه نفرين برخاسته از ناشكيبايي است و اين خود مذموم است. از سوي ديگر، زندگاني دنيا نعمتي از نعمتهاي خداست و اگر كسي بتواند از آن بهتر بهره گيرد، از پاداش بيشتري در آخرت برخوردار است و طلب مرگ، در واقع دست شستن از اين نعمت است. البته گاه فردي آن چنان با مشكلات روبهرو ميشود كه سلامت معنوي خود را در مرگ ميبيند و يا احتمال ميدهد ادامه حيات براي او خيري در بر نداشته باشد، چنين فردي بعيد نيست بتواند از خدا درخواست مرگ كند و البته مصلحت كار را به خدا واگذار نمايد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.