-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7343)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1495)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1389)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1379)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(941)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(891)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(831)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(775)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(707)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(694)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40492 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مقصود از عبارت محي الدين عربي( در فصوص الحكم كه ترجمة فارسي آن در شرح ممدالهمم فص محمدية صلي الله عليه وآله و سلم ، ص 609 ، خط دوم چيست؟

(. . . وشهادت يعني شهود نمي باشد مگر در ماده پس شهود حق در نساء عندالمواقعه اعظم شهود و اكمل آن است. )مقدمتاً برخي از كلمات كه در عبارت مرحوم محي الدين آمده است توضيح داده مي شود تا در مجموع مفهوم عبارت مورد نظر روشن گردد،

مقدمة اول: عوالم سه گانة وجود (عالم ماده، عالم مثال و عالم تجرد)در لسان حكماي الهي به عالم شهادت مطلق، شهادت مضاف و غيب مطلق تعبير ميشود. كه مجموعاً همان سه عالمي است كه در تعبير قرآن كريم آمده است( و من ورائهم برزخ الي يوم يبعثون . . . ) ، (دنيا، برزخ و قيامت). بنابراين تقسيم مراد از كلمة شهود عالم شهادت و مراد از شهود حق درك حسي و مادي از حق تعالي در آيات طبيعي و مادي است، (سنريهم آياتنا في الآفاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق . . . ، آية آخر سورة فصلت) نه شهود قلبي و يا درك عقلاني كه بواسطة تفكر يا عروج در نماز حاصل مي شود.

مقدمة دوم: در ديد توحيدي خواص همة پديده ها همانند اصل وجودشان از خود آنها نبوده و بالاستقلال از خود چيزي ندارند بلكه آثار و خواص پديده ها و نيز اصل وجود آنها از حقيقت وجود حضرت باري تعالي مي رسد در آيات توحيدي بدين مسئله تصريحات فراواني وجود دارد به گونه اي كه خواص پديده ها به خداي سبحان نسبت داده شده (هوالذي يطعمني و يسقين و اذا مرضت فهو يشفين ، شعراء ، 81)

مقدمة سوم:موحد حقيقي در ديد ناب توحيدي هر كمالي از خداي خود مي بيند از جمله لذتي را كه از طريق قواي حسي دريافت مي كند مانند خوردن طعام و ساير لذايذ به گونه اي كه آن لذت را از خداي خود مي بيند. به همين مضمون تصريح دارد عبارت مرحوم محي الدين در فص محمديه صلي الله عليه و آله و سلم( ان الله غيور علي عبده ان يعتقد ان يلتذّ بغيره، ترجمه: خداوند غيرت مي كند بر بنده اش كه معتقد شود لذت را از غير خدا مي برد )

حاصل مقدمات ذكر شده چنين نتيجه مي دهد كه مفهوم عبارت مورد بحث اين است كه هر لذتي را بنده از خدا

مي بيند و خداي خود را عطا كنندة آن مشاهده مي كند. در عالم ماده و طبيعت نيز در هر لذت حسي محبوب خود را واهب آن لذت مي بيند و عالي ترين لذايذ مادي، حسي و حيواني كه لذت مباشرت خوانده شده و در تعبير امام

صادق ( چنين آمده است ، مگر لذتي هم (حسي و مادي ) بالاتر از لذت نكاح هست، حليةالمتقين، ص 104)،عاليترين لذتي را كه بنده در عالم شهود از خداي خود در آيت طبيعي نكاح مشاهده مي كند و واهب آن لذت را حق تعالي مي بيند لذت حسي مواقعه است و به همراه آن شهود ولي نعمت و عطاكنندة آن . بر همين معنا دلاليت دارد ترجمه اي كه در شرح عبارت محي الدين( آمده است كه (شهود نمي باشد مگر در ماده) - شهود به اين معنا اتفاق نمي افتد مگر در عالم ماده و در آيات طبيعي و آفاقي . و عبارت عندالمواقعه اعظم شهود و اكمل آن است نيز دلالت دارد بر اينكه شديدترين لذت نسبت به ساير لذتهاي حسي و حيواني لذت مباشرت مي باشد كه آن هم آيت حق و آيينة حق نماست .

از مجموع آنچه گفته شد در بياني كوتاه عالي ترين لذت حسي (مباشرت) عالي ترين لذت عالم شهود نيز هست كه بنده پروردگار خود را عطا كنندة آن مي بيند و از ياد او غافل نمي شود همچنان كه مولاي متقيان مي فرمايد ما رايت شيئاً الا و رايت الله قبله و معه و بعده،علم اليقين ، ج 1 ، ص 49بر خلاف آنچه در شبهة مطرح شده به نظر

مي رسد كه لذت حيواني مباشرت بزرگ جلوه داده شده است تمام توجه معطوف به خدا و ياد او گرديده و لذت معنوي توجه به خدا غالب گشته است و انسان از صورت حيواني و لذت حيواني خارج شده به مقام توجه به حق ارتقاء يافته و از همين روست كه در اداب نكاح دعا و توجه به حق در همة احوال آن وارد گرديده تا عملي به ظاهر حيواني را به عبادتي خدا پسند ارتقاء دهد و نظر حيواني را به نظري الهي مبدل سازد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.