-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7330)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1491)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1378)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1376)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(937)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(881)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(768)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(705)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(679)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40502 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا به حقيقت رحلت رسول اكرم (ص) صحت دارد؟سؤال شما از دو جنبه قابل طرح وپاسخگويي است . اول اينكه ممكن است اين سؤال نشأت گرفته از اين تفكر باشد كه پيامبر نميميرد همانند آنچه مسيحيان براي حضرت عيسي (ع) قائل هستند ولي به گواهي تاريخ حضرت رسول اكرم(ص) درسال يازدهم پس از هجرت وفات كرده اند. مورخان نوشته اند آن حضرت دربازگشت از حجة الوداع از خستگي سفر بيمار شدند ولي موقتاً بهبود يافتند ودراواخرماه صفر همين سال فرمان تجهيزسريه اي (جنگي) با روم به فرماندهي جواني 17 ساله به نام اسامة بن زيد را صادر فرمودند وهمه مهاجران وانصار را به شركت دراين سپاه فرمان دادند. دو روزبعد، مجدداً حضرت بيمار شدند و با وجود تب وسردرد ازمنزل بيرون آمدند وبا دست خود پرچم اسامه را بستند و فرمان حركت را صادر فرمودند. اسامه از مدينه بيرون آمده ودر جرف (يك فرسخي شهر) لشگرگاه ساخت. مردم به واسطه بيماري پيغمبر از پيوستن به لشكر اسامه خودداري مي كردند وبعضي هم به جرف آمده بودند كه پيغمبر، جوان بيست سالهاي را بر مهاجرين سابقه دار امير كرده است. اين سخن به گوش حضرت رسيد به خشم آمدند وبا حالت كسالت ودرحالي كه دستمالي برسربسته بودند به مسجد آمده و برفراز منبر ضمن تجليل از لشگر اسامه برحضور افراد درجنگ تأكيد كردند. سپس به خانه بازگشتند. مردم راهي اردوگاه مدينه درجرف شدند، ولي بيماري پيامبر هم شدت گرفت وحالشان رو به وخامت گذاشت. يك روز دستور دادند از چاههاي مختلف مدينه آب آوردند و هفت ظرف آب بر رويشان ريختند. سپس درحالي كه تب دار بودند وبه مسجد آمدند، به منبر رفتند وضمن ستايش پروردگار ازمردم خواستند از حقوقي كه برگردنشان دارند، قصاص كنند يا حلال كنند.

درايام بيماري درحاليكه عده اي دراطراف بسترشان بودند، فرمودند : خداوند فرموده است : اين خانه آخرت است كه ما آن را براي كساني قرار داده ايم كه درزمين برتري نمي جويند وفساد نمي كنند وعاقبت ازآن متقين است.1حال پيامبر ناگهان رو به وخامت گذاشت. نزديكانش به دور او حلقه زدند. درآن حال به دخترش سفارش كردقرآن تلاوت كند وحضرت زهرا(س) آيه وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل، أفَأين مات او قتل انقلبتم علي اعقابكم ومن ينقلب علي عقبيه، فلن يضرالله شيئاً (محمد نيست مگر پيامبري كه پيش ازاو نيز پيامبراني بودهاند، پس آيا اگر او مرد يا كشته شد، شما به گذشته خويش برمي گرديد؟پس هر كس به گذشته خويش برگردد، خداوند راضرري نمي رساند) 2 همچنين درقرآن كريم به پيامبر عظيم الشأن وحي شده كه انك ميت وانهم ميتون(3)، ملاحظه مي فرماييدكه به اعتراف قرآن كريم وتاريخ وسيره پيامبر(ص) نيز همانند سايرمردم بدرود حيات گفته است.پيامبر اكرم(ص)درحال احتضار درحالي كه زير لب چيزي مي گفتند، ناگهان لبانشان از حركت باز ايستاد وجان به جان آفرين تسليم گفتند.

اما اگر منظور شما اين بوده است كه پيامبر اكرم(ص) به مرگ طبيعي از دنيا نرفته است بلكه مسموم وشهيد شده است، اين نظريه اگر چه مطرح شده است ولي دربين مورخان وسيره نويسان ازشهرت برخوردارنيست.

(1) قرآن كريم، سوره قصص/83

(2) قرآن كريم، سوره آل عمران/144

(3) قرآن كريم، سوره زمر/ 30

جهت اطلاع بيشتر از نحوه وفات حضرت به كتب زير مراجعه كنيد

دكتر علي اكبر فياض، تاريخ اسلام، دانشگاه تهران، 1374، ص128 ـ 124

قنوات عبدالرحيم، تاريخ اسلام از آغاز تا سال 11 هجري، جهاد دانشگاهي مشهد، 1381، ص159ـ156

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.