-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7322)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1484)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1370)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1364)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(929)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(874)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(826)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(757)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(700)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(656)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40503 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

آيا مسيحي هايي كه بعد از پيامبرص به پيغمبري رسيدند به بهشت مي روند يا خير؟به نظر مي رسد منظور شما مسيحياني كه بعد ازاسلام بر دين خود باقي مانده اند، مي باشد. كه آيا جهنمي هستند يا خير؟ بر اساس اين برداشت از سؤال شما پاسخ آن را عرض مي نمائيم. اگر منظور ديگري ازاين سؤال داريد لطفاً در مكاتبة خود با مؤسسه منظورتان را بيان فرمائيد.در اين رابطه بايد عرض شود كه به صرف اينكه كسي درظاهر به اسلام روي نياورده نمي شود ادعا كردكه حتماً او جهنمي است چرا كه آنچه مهم بوده وملاك سنجش قرار مي گيرد حقيقت جوئي وتبعيت از حقيقتهاي بدست آورده وحاصل شده توسط خود شخص است چه بسا افرادي كه در قسمت تبعيت وگردن نهادن از حقيقت مشكلي ندارند اما در بخش اول يعني حقيقت جوئي كم گذاشته اند و نيز چه بسا افراديكه درهيچ يك ازاين دو كم نگذاشته اند اما عمرشان كفاف اين را نداده كه اسلام را باهمة جوانب آن درك كنند كه طبيعي است حكم اين افراد با هم يكي نيست وهر كسي به اندازه اي كه تلاش كرده وسعي راستين در راستاي كشف وپايبندي به حقيقت از خود نشان داده مأجور خواهد بود وبه ميزاني كه ازخود كوتاهي نشان داده مستلزم عذاب و درنهايت بايد گفت بسياري گر چه به ظاهر مسلم نيستند اما درفطرت وباطن تسليم حقيقت مي باشند كه درعين حال توانايي هجرت يا تغيير محيط را هم ندارند كه از اينها مستضعفين ياد مي شود واميد بخشش و عفو الهي براي آنها مي رود چرا كه مخالفتي در باطن خود با حقيقت نشان نداده اند ومسلم فطري به حساب مي آيند.

با اين مقدمه بايد گفت مسيحيان يا اهل هر دين ديگر همه دريك سطح از انكار نمي باشند بلكه سطوح مختلفي براي آنها متصور است كه با توجه هر مقدار از آن حكمي براي آن مي باشد ولي يك حد متقين وقطعي نيز وجود دارد وآن اين است كه اگر كسي در عين رسيدن به واقعيت وحقانيت اسلام صرفاً بخاطر دلائل واهي ولجاجتها وتعصبات پوچ آنرا انكار مي كند طبيعي است كه نمي توان نجاتي براي او از عذاب الهي به خاطر انكارش فرض كرد. براي بحث دقيقتر به تفسير الميزان ذيل آيه 97و99 سوره نساء وكتاب عدل الهي شهيد مطهري در قسمت بخش نهم يعني بخش خير از غير مسلمان در موضوع قاصران ومستضعفانمراجعه فرمائيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.