-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7321)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1479)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1367)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1363)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(928)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(870)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(823)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(754)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(696)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(650)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40507 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

- چرا به امام خميني مي گويند امام؟ حتي بعضي ها مي گويند اما سيزدهم است ؟

- چرا وقتي نام امام خميني مي آيد صلوات مي فرستند؟وآنهم سه صلوات ولي نام حضرت محمد(ص) مي آيد يك صلوات ميفرستند؟

سوال شما داراي چند بخش است كه سعي مي شود به تفكيك به هر كدام پاسخ داده شود. پرسيده ايد چرا به امام خميني(ره) مي گويند امام. يا امام سيزدهم. درپاسخ بايد عرض كنيم كه واژه امام ازنظر لغوي به معناي رهبر و پيشوا است كه خود شما هم به آن اشاره كرده ايد . به كسي كه درنماز جماعت به او اقتدا مي كنيم هم امام جماعت گفته مي شود چون جماعت مأمومين از او پيروي مي كنند . علت اينكه اين عنوان و لقب به حضرت آيت ا...العظمي خميني (ره) اطلاق شد براي اين بودكه در عصر كنوني توانست با رهبري خود يك نهضت وانقلاب ديني بر پا كند ودر دنيايي كه شعار حذف دين از صحنه سياست واجتماع، سرلوحه كارشان بود يك حكومت ديني برپا كرد. بنابراين ايشان حقيقتاً امام و رهبر بودند وپس از ايشان نيز حضرت آيت ا...خامنه اي درهدايت اين نظام و حكومت همان نقش رابه خوبي ايفا مي كنند ودر پاسخ سوال شما كه چرا به ايشان امام نمي گويند مي گوييم پس از رحلت امام خميني(ره) ابتدا اين لفظ وعنوان به ايشان هم داده شد ولي به قرارمعلوم خود ايشان از اين كار ممانعت فرمودند وخواستار آن شدندكه لقب امام فقط به حضرت آيت ا...العظمي امام خميني رضوان ا...تعالي) منحصر شود .

برخي افراد هم به مزاح و شوخي مي گويند امام سيزدهم حساب اين افراد را بايد از حساب كساني كه ابهام و سؤال دارند جدا كرد.

درباره صلوات فرستادن پس از شنيدن نام امام(ره) وآيت ا...خامنه اي وتعداد صلوات هابايد گفت : آنچه مسلم است اينكه امام خميني (ره) وحضرت آيت ا...خامنه اي اصلاً با معصومين مورد مقايسه قرار نمي گيرند . در واقع صلوات فرستادن پس

از نام امام ورهبري تأكيدي است بر مخالفت با برداشتـهاي نادرسـت از اسـلام، تأكـيدي اســت بربرداشت صحيح امروزي امام ورهبري از اسلام ناب محمدي(ص) است امت اسلام هم معناي اين صلوات را مي فهمند وكسي برتري امام ورهبري را برمعصومين قصد نكرده ونمي كنند بلكه مي توان گفت يك نوع مبارزه سياسي ويا يك استراتژي و شگرد است درمبارزه با دشمنان اسلام .

مقام معظم رهبري حضرت آيت ا... خامنه اي در اين زمينه مي فرمايند :

پيش از پيروزي انقلاب بنده در تبعيد بودم در پيرانشهر. ا زيك شهري از نزديكي هاي ما چند نفرآدمي بودند كه يكي از آنها راننده بود. آدمهاي اهل فرهنگ ومعرفت واينها نبودند . به حسب ظاهر به اينها مي گفتند عامي، اما آدمهايي جزوخواص بودند . اينها مرتب مي آمدند ديدن ما پيرانشهر، قضيه مذاكرات خودشان با روحاني شهرستان را مي گفتند خوب روحاني شهر هم آدم خوبي بود، منتها عوام بود. ملاحظه مي كنيد! راننده كمپرسي جزو خواص بود ولي روحاني محترم پيش نماز جزو عوام بود مثلاً آن روحاني مي گفت كه چرا وقتي كه اسم پيغمبر مي آيد، يك صلواتمي فرستيد، اسم اين آقا كه مي آيد، سه صلوات مي فرستيد. اين راننده به او جواب مي داد كه آن روزي كه ديگر مبارزه اي نداشتيم واسلام به همه و همه جا فائق بشود، ما همان سه تا صلوات را، يكي اش را هم نمي فرستيم امروز اين سه تا صلوات مبارزه است. اومي فهميد، اين نمي فهميد. توجه كنيد! اين را، مثال زدم برا ي اينكه مردم بداني دكه خواص كه مي گوييم، معني آن يك لباس خاص نيست، ممكن است مردباشد، ممكن است زن باشد، ممكن است تحصيل كرده باشد، ممكن است تحصيل نكرده باشد، ممكن است ثروتمند باشد، ممكن است فقيرباشد، ممكن است كه يك انساني باشد كه در دستگاههاي دولتي باشد، ممكن است جزء مخالفين دستگاههاي دولتي طاغوت باشد . 1

) خواص ورسالت آنان، سخنراني مقام معظم رهبري در حسينيه لشكر27 محمد رسول ا...(ص) ، 20/3/75 ص 16

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.