-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7322)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1485)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1372)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1366)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(930)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(875)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(828)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(761)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(701)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(660)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40541 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا پيامبر و امامان قبل از وجود آمدن انسانها و جهان آفريده شده اند؟
پاسخ فوق نياز به يك مقدّمه دارد و آن اينكه:
بر اساس عدل الهي، هر چيزي به جاي خود نيكوست و در نظام آفرينش هيچ گونه تبعيضي واقع نشده است و به هر موجودي آنچه استحقاق ذاتي او اقتضا كرده، اعطا شده است. گلها در رنگ، عطر و زيبايي يكسان نيستند; هر گلي به اقتضاي ذات و طبيعتش از رنگ و بو و چشم نوازي خاصّي برخوردار است. اگر گل ها در خصوصيّات مساوي بودند، جز يك نوع گل پديد نمي آمد و انواع ديگر از داشتن هستي محروم بودند; اگر تمام گل ها «ياس» بودند، گل هاي بنفشه، رز، محمّدي، نيلوفر و... از نعمت هستي محروم مي شدند و اين تبعيض در آفرينش است. لازمه عدل خدا اين است كه آنچه استحقاق پديد آمدن دارد، خواه در مرتبه عالي هستي خواه در مرتبه نازل آن، وجود پيدا كند. آن چنان كه گل ها در رنگ، بو و زيباي تفاوت دارند - برخي در مرتبه شديد از رنگ و زيبايي هستند برخي در مرتبه متوسط و بعضي ديگر در مرتبه نازل و پايين - موجودات ديگر هم در هستي با هم متفاوتند; برخي در مرتبه اي بسيار عالي، بعضي متوسط و برخي نيز از هستي نازل و پاييني برخوردارند. و اين تفاوت، ذاتي موجودات در مراتب مختلف است. هنگام خلقت، با لحاظ مراتب وجود، موجود برتر در ابتدا و موجودات داراي قابليّت بسيار ضعيف در آخرين مرتبه از هستي آفريده مي شوند.
انسان كنجكاو مي خواهد بداند زيباترين و عالي ترين موجود در مرتبه وجودي كيست؟
و مي بيند كه عقل در اين رابطه سكوت كرده و قادر به ارائه پاسخ روشني نيست. اين جاست كه وحي به ياري ما مي آيد. و بر زبان پيامبر اكرم((صلي الله عليه وآله)) كه زبان وحي است جاري مي شود. ايشان مي فرمايند كه: نور ايشان و نور علي و نور اهل بيت((عليهم السلام))قبل از خلق نظام عالم آفريده شده بود.
عبدالله بن مسعود از پيامبر نقل مي كند كه رسول خدا به من فرمود: به درستي خداي متعال دو هزار سال پيش از آفرينش خلق، من و علي((صلي الله عليه وآله)) را از نور عظيم آفريد; آن هنگام كه تسبيح و تقديسي وجود نداشت(1).

(بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.