-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7322)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1485)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1371)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1364)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(929)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(875)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(827)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(759)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(701)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(657)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40544 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

2- چرا خداوند پيامبران را از سوي انسانها « آدم و انسان » ارسال كرده است ؟
پاسخ سوال دوم : در پاسخ به اين سوال شما به آياتي از قرآن كريم كه در اين رابطه است مي پردازيم . خداوند مي فرمايد : تنها چيزي كه مانع شد مردم بعد از آمدن هدايت ايمان بياورند اين بود كه مي گفتند : آيا خدا انساني را به عنوان پيامبر بر انگيخته بگو( حتي ) اگر در روي زمين فرشتگاني ( زندگي مي كردند و ) با آرامش گام بر مي داشتند ما ازآسمان فرشته اي را به عنوان رسول و پيامبر براي آنها مي فرستاديم ( چرا كه رهبر هر گروهي بايد از جنس خود آنان باشد ) ( 1)
يعني : همواره رهبر بايد از جنس پيروان خود باشد انسان براي انسانها و فرشته براي فرشتگان . دليل اين همگوني رهبر و پيروان نيز روشن است , زيرا از يك سو مهمترين بخش تبليغي يك رهبر بخش تبليغ عملي است . همان الگو بودن و اسوه بودن , و اين تنها در صورتي ممكن است كه داراي همان غرايز و احساسات , و همان ساختمان جسمي و روحي باشد , و گرنه پاكي فرشته اي كه نه شهوت جنسي دارد و نه نياز به مسكن و غذا نه ساير غرايز انساني در آن موجود است , هيچگاه نمي تواند سر مشقي براي انسانها باشد بلكه مردم ميگوند ا و از دل ما خبر ندارد , نمي داند چه طوفانهايي بر اثر شهوت و غضب در روح ما جريان دارد او تنها براي دل خودش سخني مي گويد , او اگر احساسات ما را داشت مثل ما بود يا بدتر اعتباري به حرفهاي او نيست اما هنگامي كه رهبر ي چون علي « عليه السلام » بگويد : من هم نفسي همچون شما دارم اما به وسيله تقوا آنرا مهار مي كنم تا در روز قيامت در امن و امان باشم ( 2) يا پيامبر اكرم« صلي الله عليه و اله » : هيچيك از شما نيست مگر آنكه در باطن خود شيطاني دارد عرض كردند؛ يا رسول الله آيا براي شما هم شيطاني است ؟ فرمود بلي , براي من هم , جز آنكه خداوند مرا ياري كرد . و شيطانم تسليم من شده است. به غير از نيكي و خير از من خواهش نمي كند ( 3) در چنين حالتي است كه اينان مي تواند الگو و اسوه باشند .از سوي ديگر رهبر بايد همه دردها , نيازها و خواسته هاي پيروان خود را به خوبي درك كند تا براي درمان و پاسخگويي به آن آماده باشد و مشمول گفته شاعر : آگه نشي از حال من مشكل همين است . نگردد .
مخصوصا به همين دليل پيامبران ازميان توده هاي مردم بر خواسته اند و غالبا دورانهائي از سخترين نوع زندگي را تحمل كرده اند , تا همه تلخيها ي زندگي را بچشند و حقايق دردناك را لمس كنند و خود را براي درمان آنها آماده و مهيا سازند .(4)
منابع :
1- قرآن كريم , سوره مباركه اسراء, آيات 93-95
2- نهج البلاغه , نامه 45 و تفسير نمونه , زير نظر ناصر مكارم شيرازي , ج 12 ,ص 291
3- مهجه البيضاء , ج 5 , ص 49 و جوان از نظر عقل و احساسات , آقاي فلسفي .
4- تفسير نمونه , زير نظر استاد محقق , ناصر مكارم شيرازي , ص 291-292 .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.