-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3555)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1268)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1238)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1213)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(767)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(662)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(615)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(611)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(507)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(462)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40710 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ابان ابن سعيد در زمان پيامبر به چه سمتهائي برگزيده شد؟
ابان پس از ايمان آوردن به اسلام، نشان داد كه از استعداد فراواني برخوردار است، و ميتواند زير پرچم اسلام، مسئوليتهاي خطيري را به عهده بگيرد و به بهترين وجهي از عهدة آن برآيد. پيامبر (ص) كه از استعداد سرشار او آگاه بود، به وي مأموريت داد گروهي را كه در «نجد» پرچم مخالفت برافراشته بودند، سركوب سازد! («الاصابه» /1/24)
ابان تنها يك مرد نظامي نبود، بلكه از هوش و درايت خاصي نيز برخوردار بود، او امتيازات ديگري داشت كه بسياري از ياران پيامبر (ص) فاقد آن بودند و آن اينكه قادر به خواندن و نوشتن بود
طبق نوشتة مورخان، روزي كه پيامبر اسلام (ص) در مكه براي رسالت برانگيخته شد شمارة با سوادان مكه، از هفده نفر تجاوز نميكرد و يكي از آنان «ابان» بود («فتوحالبلدان» بلاذري، /459.) از اين رو ابان، پس از آنكه وارد مدينه شد و اسلام آورد، درجرگة نويسندهگان وحي وارد شد!
اينجاست كه بايد گفت: درخت حنظل ميوة شيرين ميدهد و در سرزمين شورهزار، گل و سبزه ميرويد! پدر، يكي از مشركان معروف و دشمن سرسخت پيامبر (ص) و پسر، يكي از نويسندگان وحي!
البته نبايد تصور شود كه آنچه دانشمندان در مورد «عامل وراثت» و «تاثير محيط خانواده» در روحية فرزندان گفتهاند بي اساس است، درست است كه در آغوش خانوادههاي پاك و با فضيلت، رجال بزرگ و با شخصيت رشد ميكنند و محصول خانوادههاي كثيف و آلوده، فرزندان منحرف و آلوده است.
درست است كه به حكم قانون وراثت، صفات پدر و مادر از طريق «ژن» به فرزندان منتقل ميشود، و دانش «ژنتيك» نيز اين مسئله را ثابت كرده است.
همة اينها درست است، اما نه صد درصد؛
تأثير وراثت و خانواده و … غير قابل انكار ميباشد، اما صد درصد نيست، زيرا بالاتر از عامل وراثت، تربيت و خانواده، عامل ديگري نيز وجود دارد و آن، «اراده و خواست» خود انسان براي پاك زيستن است!
گاهي در خانوادههاي آلوده، رجال پاك و بزرگ و با فضيلت به وجود ميآيند و ابان از اين دسته بود!
فرماندار بحرين
پس از هجرت پيامبر اسلام و مسلمانان به مدينه، به تدريج قلمرو نفوذ اسلام گسترش يافت و نقاط جديدي بر قلمرو حكومت اسلامي افزوده گرديد.
پيامبر اسلام (ص) در انتخاب فرمانروايان و نمايندگان حكومت اسلامي، فوقالعاده دقيق بود، زيرا اين فرمانروايان در واقع، نمونهاي از تربيت شدگان آئين اسلام بودند كه نمونه و مظهر اسلام، براي تازه مسلمانان به شمار ميرفتند. از اين رو كوچكترين انحراف از طرف اين نمايندگان، قابل چشم پوشي نبود!.
«بحرين» از مناطقي بود كه دعوت اسلام را پذيرفت، پيامبر اسلام (ص) «علاء بن حضرمي» را به سمت فرماندار آن منطقه معين نمود، ولي بعد از مدتي «علاء» را از اين سمت بر كنار كرد…
آيا پيامبر (ص) چه كسي را، به جاي علاء، منصوب نمود؟
فرماندار جديد «بحرين» كسي جز «ابان» نبود!
«ابان» تا رحلت پيامبر (ص)، در آن منطقه اقامت داشت. پس از رحلت پيامبر (ص)، بدون آنكه از طرف حكومت مركزي احضار شود، بحرين را به سوي مدينه ترك گفت، خليفة وقت هر چه اصرا كرد به حوزة مأموريت خود برگردد، در پاسخ گفت:
پس از در گذشت پيامبر (ص) هرگز از طرف كسي مقام فرمانداري را نميپذيرم! («اسدالغابه» /1/37ـ36.)
آري «ابان» وارستهتر از آن بود كه مقامي را به خاطر منافع مادي، بپذيرد، و اگر از جانب پيامبر (ص) اين مسئوليت را پذيرفته بود، براي خدمت به جامعه و اداي دين اخلاقي و ديني بود، و وقتي ديد كسي برمسند پيامبر (ص) تكيه زده است كه فاقد شايستگي چنين مقام بزرگي است، نمايندگي از طرف او را با صراحت نفي كرد.

: آية الله جعفر سبحاني
شخصيتهاي اسلامي شيعه ج 1 ـ 2

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.