-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7337)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1493)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1389)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1377)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(939)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(885)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(772)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(706)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(688)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40777 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

مختصري درباره تاريخ اندلس بيان فرمائيد ؟
اجمال سخن آن كه اسپانيا را مسلمين در فاصله بين سالهاي 91 و 92 ( 710 - 712 م ) تسخير كردند و آن را تا سال 138 هجري ( 756 م ) مثل ساير ممالك اسلامي به توسط حكامي كه بدان جا مي فرستادند اداره مي نمودند .
در ميان چند تن از خاندان اموي كه از قتل عام بني عباس نجات يافتند شخصي بود از نوادگان هشام بن عبدالملك ( 105 - 125 هجري ) دهمين خليفه اموي بنام عبدالرحمن ( بن معاويه بن هشام ) اين شخص پس از چند سال سرگرداني از بي نظمي اسپانيا استفاده كرد و به مناسبت دشمني ميان بربرها و قبايل عرب مصمم شد كه در آن سرزمين علي رغم بني عباس دستگاه خلافتي جهت خود ترتيب دهد و چون مسلمين اسپانيا را در اجابت مسئول خويش موافق يافت در آخر سال 137 هجري ( 755 م ) داخل آن شبه جزيره شد و سال بعد يعني در 138 غالب مسلمين اروپا در تبعيت او در آمدند و عبدالرحمن توانست جلوي تعرضات عساكر عباسي را نيز بگيرد . جانشينان او در قرطبه به حفظ مقام خود باقي ماندند و توانستند با تحصيل بعضي پيشرفتها در مدت دو قرن از يك طرف جلوي دست اندازيهاي عيسويان را در سمت شمال بگيرند و از طرفي ديگر عصيانهايي را كه از جانب رعاياي ايشان بروز مي كرد بخوابانند .
اين سلاطين تا مدتي به همان عنوان اميري يا سلطاني قناعت داشتند ولي عبدالرحمن سوم در سال 317 هجري ( 929 م ) عنوان خليفه اختيار كرد و اين خليفه بزرگ ترين امويان اندلس بود و او نه تنها در ميان رعاياي خود به قدرت حكومت مي كرده و سلاطين عيسوي ليون و قشتاله و ناوارا را مغلوب ساخته بلكه مهاجميني را كه از آفريقا به اسپانيا هجوم آورده بودند بيرون رانده و بوسيله سفاين توانا بر درياي مديترانه نيز استيلا يافته است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.