-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7322)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1484)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1370)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1364)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(929)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(874)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(826)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(757)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(700)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(656)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40782 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

در جنگ صفين حق با چه كسي بود ؟
بـراي پاسخ به اين سوال , هم شناخت حق و حقيقت لازم است و هم شناخت سران دوجبهه اي كه در مـقـابـل هم قرار گرفته اند , زيرا شناخت حقيقت است كه معيار شناخت اهل حق مي گردد , حـضـرت عـلي (ع ) به هنگام نبرد جمل در پاسخ عده اي كه در شناخت حق و اهل آن عاجز مانده بـودنـد , فرمود : ( اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله , (1) معيار شناخت افراد بايد حـق و حـقـيقت باشد , نه آنكه افراد رامعيار سنجش طريق حق و باطل قرارداد ).قرآن كريم دين اسلام را به عنوان دين حق معرفي مي كند و هدف بعثت انبيا را تحقق بخشيدن آرمان هاي ديني و پـياده نمودن احكام آن مي داند . بنابراين , بهترين معيار براي حق بودن علي يا معاويه , دين اسلام اسـت و هر كدام كه بر اساس آيين اسلام ادعاي خلافت داشت و تمام تلاش او پياده نمودن اهداف دين بود و غير از آن چيزي در سرنداشت , براساس معيارهاي ديني برحق است و پر واضح است كه عـلـي بـن ابيطالب از همان روزي كه مردم در خانه آن حضرت تجمع نمودند تا به عنوان خليفه و جانشين رسول خدا (ص ) با او بيعت كنند , فرمود : آنچه را كه خود حق مي دانم به آن عمل خواهم كـرد و هر چه از اموال بيت المال به ناحق به جيب ديگران رفته است ,آن را به بيت المال مسلمانان باز خواهم گرداند , هر چند مهريه زنان شده باشد .و به همان ميزان كه حضرت علي (ع ) از احياي سنت رسول خدا (ص ) و اجراي فرمان هاي ديني سخن مي گفت , به همان ميزان معاويه از حق و حـقيقت دين دور مانده بود .علي بن ابيطالب آن بزرگ صحابي است كه پيامبر (ص ) در وصف او در جـنـگ خندق فرمود :( برز الايمان كله الي الشرك كله ) (2) يا در مواقع متعدد پيامبر (ص ) با عـلـي بـن ابـيـطالب عقد اخوت را بست .جايگاه علي (ع ) نسبت به پيامبر , مانند جايگاه و منزلت هـارون نسبت به حضرت موسي است : علي انت مني بمنزله هارون من موسي لا نبي من بعدي ) . (3)علي بن ابيطالب شخصيتي است كه از زبان پيامبر گرامي اسلام (ص ) به عنوان معيارشناخت حـق از بـاطـل مـعرفي شده است .اما معاويه همان كسي است كه پيامبر گرامي اسلام (ص ) او و پـدرش را لـعن و نفرين كرد (4) و همان كسي است كه در مقابل امام برحق و جانشين رسول خدا قـرار گـرفـت وبـا او جـنگيد و قرآن را طعمه و وسيله رسيدن به خلافت و دنيا نمود .با توجه به مـعيارهاي شناخت حق از باطل و نگاه اجمالي به شخصيت دو جبهه جنگ صفين , با اندك تاملي حقانيت جبهه علي بن ابيطالب براي تمام كساني كه در اين امر مردد هستند روشن خواهد گشت .

پاسخ به شبهات اهل سنت
مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما 1- انساب الاشراف , احمد بن يحيي بلاذري , ج 2, ص 239.2- ابي جعفر اسكافي , المعيار و الموازنه فـي فـضائل الامام اميرالمومنين , ص 35.3- بحار الانوار, ج 40, ص 321 دار احيا التراث العربي .4- مجمع الزوائد, هيثمي , ج 7, ص 24

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.