-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4088 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه كار كنيم اينقدر رشوهخواري و پارتي بازي كم شود؟



از اين كه با ما تماس برقرار كردهاي سپاسگزاريم و اميدواريم مشاور خوبي براي شما و امثال شما باشيم.در خصوص سؤالي كه مطرح كردهاي بايد عرض كنم كه مشكلات و معضلات اجتماعي در همه جا و نسبت به همه افراد علل و عوامل يكساني ندارد.لذا هر جايي كه اين معضلات وجود دارد و هر كس كه به آن مبتلا است بايد تحقيق و جستجو كرد تا علل و عوامل آن شناسايي شود.

يكي از مسايلي كه در ترويج رشوهخواري و پارتي بازي نقش دارد اين احساس است كه بدون پرداخت رشوه يا داشتن پارتي نميتوان به اهداف خود رسيد.لذا ميبينيم براي انجام برخي كارهاي جزيي كه از طريق معمول براحتي قابل انجام و اجرا هم هست افراد به دنبال پارتي ميگردند و حاضرند رشوه بدهند و يا اگر با اندك مانعي برخورد ميكنند بلافاصله پيشنهاد رشوه ميدهند و حتي قبل از هر مانعي از منزل كه راه ميافتد هديه و . . . را با خود ميبرد تا كارش براحتي پيش برود.احساس ناامني به مراتب بدتر از نا امني است.اگر كسي احساس كند بدون رشوه و پارتي نميتواند به هدف برسد طبيعي است كه در همان گام اول اقدام به رشوه و پارتي بازي خواهد كرد.

مسأله ديگري كه در ترويج دو مورد فوق و ساير معضلات اجتماعي و اخلاقي نقش دارد ضعف اخلاقي و انساني است؛وقتي انسانها از تربيت نفساني و فضايل انساني بصورت عميق برخوردار نباشند با اندك وسوسهاي از كوره به در ميروند و به خطا و اشتباه دچار ميشوند و اصول و ارزشهاي والاي انساني را زير پا ميگذارند.

مسأله ديگري كه به گسترش پارتي بازي و رشوهخواري كمك ميكند،مشكلات اقتصادي و معيشتي است وقتي كسي در خانه و زندگي از كمبودهايي رنج ميبرد، براي درمان خودش مشكل دارد،ما يحتاج اوليه و ضروري خودش را نميتواند به راحتي تأمين كند و . .با وسوسههاي شيطاني و نفساني براي رسيدن به اين خواستهها و نيازها ،تن به رشوهخواري و پارتي بازي ميدهد و از طريق فوق ميخواهد بر مشكلات اقتصادي و معيشتي غلبه پيدا كند.طبيعتاً اگر كارمندان و كاركنان بخشهاي گوناگون از نظر مايحتاج عمومي و ضروري تأمين بشوند به حدي كه افراد احساس كمبود و نياز نكنند اين معضلات كاهش خواهد يافت.البته احساس نياز و نياز كاذب و غير ضروري و تلقي كردن ضروري نيز به اين معضل دامن ميزند.زياده طلبي و گرايش به زندگي تجملي و اشرافي و احساس نياز كاذب و عدم تأمين آن نيازهاي كاذب و تجملي و اشرافي نيز افراد را به سوي اين معضلات سوق ميدهد.روشن است كه اگر در انسان چنين احساسي زنده شود سيري ناپذير خواهد بود و هر آنچه بدست آورد باز هم احساس كمبود خواهد كرد و براي تأمين نياز خودش به هر كاري دست خواهد زد.براي مقابله با اين پديدههاي شوم بايد:

1 ـ تربيتهاي اخلاقي افزايش يابد.

2 ـ مسؤلان مختلف بايد نظارت هايخود را افزايش دهند و با متخلفان به صورت جدي برخورد نمايند و از زندگي تجملي و اشرافي بشدت پرهيز نمايند.

3 ـ نيازهاي اوليه كاركنان و كارمندان تأمين شود.

4 ـ رسانهها با برنامههاي مختلف الگوسازي كنند و از احساس نيازهاي كاذب بكاهند و . .. .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.