-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4094 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

موضوع ولايت فقيه را از ديدگاه قرآن مجيد توضيح دهيد؟رهبري جزئي از وظايف پيامبران و امامان معصوم( است، و اين مطلب را آيات و روايات به خوبي روشن كرده است. قرآن كريم، عالمان دين را روندة راهي مي داند كه انبياء و اولياء رفته اند، و به همين دليل نيازي به تصريح همة مسائل ديني در قرآن وجود ندارد. خداوند به همة مسلمانان و به طريق اولي به عالمان دين مي فرمايد كه سيره و روش و رفتار رسول اكرم( را اسوه والگوي خود قرار دهند : لقد كان لكم في رسول ا... اسوة حسنة(1) و همگان را به پيروي از ابراهيم خليل( و پيامبران الهي در ظلم ستيزي و شرك زدايي دعوت مي كند، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم و الذين معه اذقالوا لقومهم اِنا بُرَءاؤ منكم(2)

بنابراين بسياري از امور را قرآن كريم به سنّت و روايات محوّل كرده است، و لازم نيست كه خودش تصريح كند و ثانياً با دستور پيروي از پيامبران و با روشن ساختن سيرة سياسي، اجتماعي آنان و عهده داري وظيفة اجراي دين و تشكيل حكومت، قهراً وظيفه و رسالت عالمان دين نيز روشن مي شود. و در اثبات ولايت فقيه نيز روشن است كه عقل، حكم مي كند كه اجراي احكام دين، بايد استمرار داشته باشد و مختص به زمان پيامبر( و حضرت اميرالمؤمنين( نبوده و اگر چه (اولي الامر) در آيه كريمه اطيعوا ا... و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم(3)، ظاهر در معصومين ( است و آنان اولي الامر بالاصالة هستند. ولي در عصر غيبت معصوم( طبق رهنمود عقل و نيز به دستور خود معصومين( نائبان ايشان اولي الامر هستند، و همان گونه كه در عصر حضور و ظهور معصوم( ، نائبان خاص، بسياري از كارها را به عهده داشتند و مباشرتخود معصوم شرط نبود، در عصر غيبت نيز نائبان عام ادارة امور را به دست دارند.

بررسي موارد فراواني كه وظيفة عالمان ديني را تعديل اقتصاد، رفع ظلم از مظلومان، جلوگيري از شكمبارگي ظالمان، و ... ميداند. لزوم دخالت و بلكه تشكيل حكوت آنان را روشن مي كند.

ــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. سوره مباركه احزاب / آيه 21

2. سوره مباركه ممتحنه / آيه 4

3. سوره مباركه نساء / آيه 59

* ولايت فقيه (ولايت فصاحت و عدالت)، آيت ا... جوادي آملي، ص369و370

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.