-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7325)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1487)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1374)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1369)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(933)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(879)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(764)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(703)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(672)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40990 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چگونه تاريخ، انسان را مي سازد؟
اين كه تاريخ انسان را مي سازد و انسان از خود هيچ گونه اختياري ندارد، از انديشه هاي ماركس است; زيرا او به جبر تاريخي معتقد بود و مي پنداشت كه تاريخ بر اساس تكامل ابزار توليد، رو به تكامل است و در مسير خود، افكار و انديشه ها و فرهنگ و سنّتها و آداب و رسوم و حتّي دين را مي سازد و انسانها هرگز نمي توانند از مسير تعيين شده تاريخ سرپيچي كنند.
اين اعتقاد به هيچ روي درست نيست; زيرا بايد تاريخ را معيّن كنيم تاريخ عبارت است از يك سري حوادث و اتّفاقاتي رخ مي دهد، و به اين حوادث و اتّفاقات تاريخ گويند، تاريخ از يك حقيقت و هستي عيني و خارجي برخوردار نيست بلكه به مجموعه اتّفاقات و حوادث واقع شده تاريخ گويند و معلوم است كه اين حوادث و اتّفاقات را كارهائي كه مربوط به خود انسان و جامعه انساني مي شود همگي معلول خود انسان است اين انسان است كه كارهائي انجام مي دهد و رفتارهائي دارد بنابراين انسان سرنوشت و آينده خود را مي سازد و آنچه را كه انجام داده و اين را تاريخ مي گويند اگر ملّتي قيام مي كند يا جنگ و خونريزي مي كنند و يا ملّتي فعّاليّت و تلاش مي كند همه اينها را خود آنان انجام مي دهد و چيزي كه معلول انسان است نمي تواند سازنده انسان باشد.
البته انسان ممكن است از سرنوشت ها و تاريخ هاي ديگران درس بياموزد و از تجربيّات آنها استفاده كند ولي در هر حال باز خود انسان تصميم مي گيرد و انتخاب

ـ1400ـ
مي كند و اراده مي كند چنين نيست كه كسي يا كساني و يا تاريخ و يا ابزار توليد، انسان را مجبور به كار مي نمايد.
اين انسان است كه هرگاه خواست كاري را انجام مي دهد و هرگاه نخواست آن كار را انجام نمي دهد و هيچ گونه اجبار و تحميلي بر او نيست.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1401ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.